Matthew 21

And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
И когато се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Иисус изпрати двама ученика, като им каза:
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
Идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана магарица и магаренце с нея; отвържете ги и Ми ги докарайте.
And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
И ако някой ви каже нещо, кажете: На Господа трябват; и той веднага ще ги изпрати.
All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
А това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва:
Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
?Кажете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар идва при теб, кротък и възседнал на магарица и на магаренце, рожба на впрегатно.“
And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
И така, учениците отидоха и направиха, както им поръча Иисус:
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
докараха магарицата и магаренцето и наметнаха на тях дрехите си, и Той седна върху тях.
And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
И едно много голямо множество постла дрехите си по пътя; други пък сечеха клони от дърветата и ги постилаха по пътя.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха: Осанна на Давидовия син! Благословен, който иде в Господното Име! Осанна във висините!
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
И когато влезе в Ерусалим, целият град се раздвижи и казваха: Кой е Този?
And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
А множествата казваха: Този е пророкът Иисус, който е от Назарет в Галилея.
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
И Иисус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна масите на онези, които обменяха пари, и пейките на онези, които продаваха гълъбите, и им каза:
And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
Писано е: ?Домът Ми ще се нарече молитвен дом“, а вие го правите ?разбойнически вертеп“.
And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
И при Него в храма дойдоха слепи и куци и Той ги изцели.
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,
А главните свещеници и книжници, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма и казваха: Осанна на Давидовия Син! -- възнегодуваха и Му казаха:
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
Чуваш ли какво казват тези? А Иисус им каза: Да. Не сте ли чели никога: ?От устата на младенците и сучещите приготвил си хвала“?
And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
И след като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува.
Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.
And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
И като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, освен само листа, и й каза: Да няма вече плод от теб до века! И смокинята веднага изсъхна.
And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
И учениците, като видяха това, се учудиха и казаха: Как така веднага изсъхна смокинята?
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
А Иисус в отговор им каза: Истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, а даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето, ще стане.
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща? И кой Ти е дал тази власт?
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
А Иисус в отговор им каза: Ще ви попитам и Аз едно нещо, на което, ако Ми отговорите, и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща.
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от хората? А те разискваха помежду си, като казваха: Ако кажем: От небето; Той ще ни каже: Тогава защо не му повярвахте?
But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
Но ако кажем: От хората; боим се от множеството, защото всички имат Йоан за пророк.
And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
И така, в отговор на Иисус казаха: Не знаем. И Той им каза: И Аз също не ви казвам с каква власт правя тези неща.
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
Но какво мислите? Един човек, който имаше двама сина, отиде при първия и му каза: Синко, иди, работи днес на лозето.
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
А той в отговор каза: Не искам! -- но после се разкая и отиде.
And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
Отиде и при втория и му каза същото. А той в отговор каза: Аз ще ида, господине! -- и не отиде.
Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казаха Му: Първият. Иисус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте, бирниците обаче и блудниците му повярваха. А вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте след това да му повярвате.
Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и построи кула; и като го даде под наем на лозари, отиде в чужбина.
And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
А когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си при лозарите, за да приберат плодовете му.
And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
И лозарите, като хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни пребиха.
Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.
But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
А най-накрая изпрати при тях сина си, като казваше: Ще почетат сина ми.
But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му!
And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
И като го хванаха, го изхвърлиха вън от лозето и го убиха.
When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
И така, когато стопанинът на лозето си дойде, какво ще направи на тези лозари?
They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
Казаха Му: Злосторниците лошо ще погуби, а лозето ще даде под наем на други лозари, които ще му дават плодовете на времето им.
Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
Иисус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията: ?Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи“?
Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който ражда плодовете му.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
И който падне върху този камък, ще се разбие; а върху когото падне, ще го смаже.
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че говори за тях.
But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.
Но когато поискаха да Го хванат, се уплашиха от множествата, понеже Го имаха за пророк.