I Chronicles 1

Adam, Sheth, Enosh,
Adem, Şit, Enoş,
Kenan, Mahalaleel, Jered,
Kenan, Mahalalel, Yeret,
Henoch, Methuselah, Lamech,
Hanok, Metuşelah, Lemek,
Noah, Shem, Ham, and Japheth.
Nuh. Nuh’un oğulları: Sam, Ham, Yafet.
The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
Yafet’in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
Gomer’in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
Yâvan’ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
Ham’ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
Kûş’un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raama’nın oğulları: Şeva, Dedan.
And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.
Kûş’un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
Misrayim Ludlular’ın, Anamlılar’ın, Lehavlılar’ın, Naftuhlular’ın, Patruslular’ın, Filistliler’in ataları olan Kasluhlular’ın ve Kaftorlular’ın atasıydı.
And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.
Misrayim Ludlular’ın, Anamlılar’ın, Lehavlılar’ın, Naftuhlular’ın, Patruslular’ın, Filistliler’in ataları olan Kasluhlular’ın ve Kaftorlular’ın atasıydı.
And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,
Kenan ilk oğlu Sidon’un babası ve Hititler’in, Yevuslular’ın, Amorlular’ın, Girgaşlılar’ın, Hivliler’in, Arklılar’ın, Sinliler’in, Arvatlılar’ın, Semarlılar’ın, Hamalılar’ın atasıydı.
The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,
Kenan ilk oğlu Sidon’un babası ve Hititler’in, Yevuslular’ın, Amorlular’ın, Girgaşlılar’ın, Hivliler’in, Arklılar’ın, Sinliler’in, Arvatlılar’ın, Semarlılar’ın, Hamalılar’ın atasıydı.
And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
Kenan ilk oğlu Sidon’un babası ve Hititler’in, Yevuslular’ın, Amorlular’ın, Girgaşlılar’ın, Hivliler’in, Arklılar’ın, Sinliler’in, Arvatlılar’ın, Semarlılar’ın, Hamalılar’ın atasıydı.
And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
Kenan ilk oğlu Sidon’un babası ve Hititler’in, Yevuslular’ın, Amorlular’ın, Girgaşlılar’ın, Hivliler’in, Arklılar’ın, Sinliler’in, Arvatlılar’ın, Semarlılar’ın, Hamalılar’ın atasıydı.
The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
Sam’ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.
And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
Arpakşat Şelah’ın babasıydı. Şelah’tan Ever oldu.
And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.
Ever’in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek’ti, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan’dı.
And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
Yoktan Almodat’ın, Şelef’in, Hasarmavet’in, Yerah’ın, Hadoram’ın, Uzal’ın, Dikla’nın, Eval’ın, Avimael’in, Şeva’nın, Ofir’in, Havila’nın, Yovav’ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan’ın soyundandı.
Hadoram also, and Uzal, and Diklah,
Yoktan Almodat’ın, Şelef’in, Hasarmavet’in, Yerah’ın, Hadoram’ın, Uzal’ın, Dikla’nın, Eval’ın, Avimael’in, Şeva’nın, Ofir’in, Havila’nın, Yovav’ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan’ın soyundandı.
And Ebal, and Abimael, and Sheba,
Yoktan Almodat’ın, Şelef’in, Hasarmavet’in, Yerah’ın, Hadoram’ın, Uzal’ın, Dikla’nın, Eval’ın, Avimael’in, Şeva’nın, Ofir’in, Havila’nın, Yovav’ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan’ın soyundandı.
And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
Yoktan Almodat’ın, Şelef’in, Hasarmavet’in, Yerah’ın, Hadoram’ın, Uzal’ın, Dikla’nın, Eval’ın, Avimael’in, Şeva’nın, Ofir’in, Havila’nın, Yovav’ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan’ın soyundandı.
Shem, Arphaxad, Shelah,
Sam, Arpakşat, Şelah,
Eber, Peleg, Reu,
Ever, Pelek, Reu,
Serug, Nahor, Terah,
Seruk, Nahor, Terah,
Abram; the same is Abraham.
Avram –İbrahim-.
The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.
İbrahim’in oğulları: İshak, İsmail.
These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
İsmailoğulları’nın soyu: İsmail’in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,
Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,
Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail’in oğullarıydı.
Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.
İbrahim’in cariyesi Ketura’nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşan’ın oğulları: Şeva, Dedan.
And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.
Midyan’ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura’nın soyundandı.
And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.
İshak İbrahim’in oğluydu. İshak’ın oğulları: Esav, İsrail.
The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
Esav’ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
Elifaz’ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna’dan doğan Amalek.
The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
Reuel’in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
Seir’in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.
Lotan’ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan’ın kızkardeşiydi.
The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.
Şoval’ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivon’un oğulları: Aya, Âna.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
Âna’nın oğlu: Dişon. Dişon’un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.
Eser’in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişan’ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.
İsrailliler’i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom’u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava’ydı.
And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.
Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
Huşam ölünce, Midyan’ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit’ti.
And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.
Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
And when Shaul was dead, Baal–hanan the son of Achbor reigned in his stead.
Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
And when Baal–hanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai’ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret’in kızı Mehetavel’di.
Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,
Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
Oholivama, Ela, Pinon,
Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
Kenaz, Teman, Mivsar,
Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.
Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.