Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
Tunay na ang Dios ay mabuti sa Israel. Sa mga malilinis sa puso.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
Nguni't tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos nahiwalay: ang mga hakbang ko'y kamunti nang nangadulas.
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
Sapagka't ako'y nanaghili sa hambog, nang aking makita ang kaginhawahan ng masama.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
Sapagka't walang mga tali sa kanilang kamatayan: kundi ang kanilang kalakasan ay matatag.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao; na hindi man sila nangasasalot na gaya ng ibang mga tao.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
Kaya't kapalalua'y gaya ng kuwintas sa kanilang leeg: tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan: sila'y mayroong higit kay sa mananasa ng puso.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Sila'y manganunuya, at sa kasamaan ay nanunungayaw ng pagpighati: sila'y nangagsasalitang may kataasan.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
Kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit, at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
Kaya't ibinabalik dito ang kaniyang bayan: at tubig ng punong saro ay nilalagok nila.
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
At kanilang sinasabi, Paanong nalalaman ng Dios? At may kaalaman ba sa Kataastaasan?
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Narito, ang mga ito ang masama; at palibhasa'y laging tiwasay nagsisilago sa mga kayamanan,
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Tunay na sa walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso, at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalaang sala;
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
Sapagka't buong araw ay nasalot ako, at naparusahan tuwing umaga.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Kung aking sinabi, Ako'y magsasalita ng ganito; narito, ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng iyong mga anak.
When I thought to know this, it was too painful for me;
Nang aking isipin kung paanong aking malalaman ito, ay napakahirap sa ganang akin;
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
Hanggang sa ako'y pumasok sa santuario ng Dios, at aking nagunita ang kanilang huling wakas,
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako: iyong inilugmok sila sa kapahamakan.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali! Sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Ang panaginip sa pagkagising: sa gayon, Oh Panginoon, pag gumising ka, iyong hahamakin ang kanilang larawan.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Sapagka't ang puso ko'y namanglaw, at sa aking kalooban ay nasaktan ako:
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
Sa gayo'y naging walang muwang ako, at musmos; ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
Gayon ma'y laging sumasaiyo ako: iyong inalalayan ang aking kanan.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw? At walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay: nguni't ang Dios ay kalakasan ng aking puso, at bahagi ko magpakailan man.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Sapagka't narito, silang malayo sa iyo ay mangalilipol: iyong ibinuwal silang lahat, na nangakikiapid, na nagsisihiwalay sa iyo.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
Nguni't mabuti sa akin na lumapit sa Dios; ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Dios, upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa.