Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
A odpowiadając Jezus, zasię im rzekł w podobieństwach, mówiąc:
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił wesele synowi swemu;
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
I posłał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele; ale nie chcieli przyjść.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Znowu posłał insze sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Otom obiad mój nagotował, woły moje i co było karmnego, pobito, i wszystko gotowe, pójdźcież na wesele.
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego;
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
A drudzy pojmawszy sługi jego, zelżyli i pobili je.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Co gdy król usłyszał, rozgniewał się, a posławszy wojska swoje, wytracił one morderce, i miasto ich zapalił.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Tedy rzekł sługom swoim: Weseleć wprawdzie jest gotowe; lecz zaproszeni nie byli godni.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Przetoż idźcie na rozstania dróg, kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
Tedy wyszedłszy oni słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli, złe i dobre, i napełnione jest wesele gośćmi.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
A wszedłszy król, aby oglądał goście, obaczył tam człowieka nie odzianego szatą weselną;
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
I rzekł mu: Przyjacielu! jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej? A on zamilknął.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Tedy rzekł król sługom: Związawszy nogi i ręce jego, weźmijcie go, a wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
For many are called, but few are chosen.
Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Tedy odszedłszy Faryzeuszowie uczynili radę, jako by go usidlili w mowie.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
I posłali do niego ucznie swoje z Herodyjany, mówiąc: Nauczycielu! wiemy, żeś jest prawdziwy, i drogi Bożej w prawdzie uczysz, a nie dbasz na nikogo; albowiem nie patrzysz na osobę ludzką.
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Przetoż powiedz nam, co ci się zda? Godzili się dać czynsz cesarzowi, czyli nie?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Ale Jezus poznawszy złość ich, rzekł im: Czemuż mię kusicie, obłudnicy?
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Pokażcie mi monetę czynszową; a oni mu podali grosz.
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
I rzekł im: Czyjże to obraz i napis?
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
Rzekli mu: Cesarski. Tedy im rzekł: Oddawajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
To usłyszawszy, zadziwili się, a opuściwszy go, odeszli.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
Dnia onego przyszli do niego Saduceuszowie, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go,
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
Mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz powiedział: Jeźliby kto umarł, nie mając dzieci, aby brat jego prawem powinowactwa pojął żonę jego, i wzbudził nasienie bratu swemu.
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Było tedy u nas siedm braci; a pierwszy pojąwszy żonę, umarł, a nie mając nasienia, zostawił żonę swoję bratu swemu.
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
Także też wtóry i trzeci, aż do siódmego.
And last of all the woman died also.
A na ostatek po wszystkich umarła i ona niewiasta.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
Przetoż przy zmartwychwstaniu, któregoż z tych siedmiu będzie żoną, gdyż ją wszyscy mieli?
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
A odpowiadając Jezus rzekł im: Błądzicie, nie będąc powiadomieni Pisma, ani mocy Bożej.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w niebie.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale żywych.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
A usłyszawszy to lud, zdumiał się nad nauką jego.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
Lecz gdy usłyszeli Faryzeuszowie, że zawarł usta Saduceuszom, zeszli się wespół.
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
I spytał go jeden z nich, zakonnik, kusząc go i mówiąc:
Master, which is the great commandment in the law?
Nauczycielu! które jest największe przykazanie w zakonie?
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej.
This is the first and great commandment.
To jest pierwsze i największe przykazanie.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
On these two commandments hang all the law and the prophets.
Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
A gdy się Faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus,
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
Mówiąc: Co się wam zda o Chrystusie? Czyim jest synem? Rzekli mu: Dawidowym.
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
I rzekł im: Jakoż tedy Dawid w duchu nazywa go Panem? mówiąc:
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
If David then call him Lord, how is he his son?
Ponieważ go tedy Dawid nazywa Panem, jakoż jest synem jego?
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
A żaden mu nie mógł odpowiedzieć i słowa, i nie śmiał go nikt więcej od onego dnia pytać.