Job 33

Wherefore, Job, I pray thee, hear my speeches, and hearken to all my words.
A przetoż, Ijobie! słuchaj proszę mów moich, a wszystkie słowa moje przyjmij w uszy.
Behold, now I have opened my mouth, my tongue hath spoken in my mouth.
Oto teraz otworzę usta moje, a język mój będzie mówił w podniebieniu mojem.
My words shall be of the uprightness of my heart: and my lips shall utter knowledge clearly.
Szczerością serca mego będą słowa moje, a czyste zdania wargi moje mówić będą.
The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.
Duch Boży uczynił mię, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mię.
If thou canst answer me, set thy words in order before me, stand up.
Możeszli, odpowiedz mi; sporządź się, a stań przeciwko mnie.
Behold, I am according to thy wish in God's stead: I also am formed out of the clay.
Oto ja według słów twoich odpowiem ci za Boga, chociażem ja też z błota utworzony.
Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee.
Oto strach mój nie zatrwoży cię, a ręka moja nie obciąży cię.
Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying,
A wszakżeś rzekł w uszy moje, i słyszałem głos słów moich.
I am clean without transgression, I am innocent; neither is there iniquity in me.
Czystym ja bez przestępstwa; niewinnym ja, i nie masz we mnie nieprawości.
Behold, he findeth occasions against me, he counteth me for his enemy,
Oto znajduje Bóg przyczyny przeciwko mnie, a poczytuje mię za nieprzyjaciela swego.
He putteth my feet in the stocks, he marketh all my paths.
Podaje w okowy nogi moje, a podstrzega wszystkich ścieżek moich.
Behold, in this thou art not just: I will answer thee, that God is greater than man.
Otości na to tak odpowiadam: W tem nie jesteś sprawiedliwy; bo większy jest Bóg, niż człowiek.
Why dost thou strive against him? for he giveth not account of any of his matters.
Przeczże się z nim spierasz, żeć wszystkich spraw swoich nie objawia?
For God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not.
Wszak Bóg mówi i raz i drugi, a człowiek tego nie uważa.
In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed;
We śnie w widzeniu nocnem, gdy twardy sen przypada na ludzie gdy śpią na łożu:
Then he openeth the ears of men, and sealeth their instruction,
Tedy otwiera ucho ludzkie, a to, czem ich ćwiczy, pieczętuje,
That he may withdraw man from his purpose, and hide pride from man.
Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;
He keepeth back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword.
Aby zahamował duszę jego od dołu, a żywot jego aby na miecz nie trafił.
He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:
Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.
So that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat.
Tak, że sobie żywot jego chleb obrzydzi, a dusza jego pokarm wdzięczny.
His flesh is consumed away, that it cannot be seen; and his bones that were not seen stick out.
Zniszczeje znacznie ciało jego, i wysadzą się kości jego, których nie widać było;
Yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers.
I przybliża się do grobu dusza jego a żywot jego do rzeczy śmierć przynoszących.
If there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand, to shew unto man his uprightness:
Jeźli będzie u niego jaki Anioł wymowny, jeden z tysiąca, aby opowiedział człowiekowi powinność jego:
Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit: I have found a ransom.
Tedy się nad nim Bóg zmiłuje, a rzecze: Wybaw go, aby nie zstępował do grobu, bom znalazł ubłaganie.
His flesh shall be fresher than a child's: he shall return to the days of his youth:
I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej.
He shall pray unto God, and he will be favourable unto him: and he shall see his face with joy: for he will render unto man his righteousness.
Będzie się modlił Bogu, i przyjmie go łaskawie, i ogląda z weselem oblicze jego, i przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego;
He looketh upon men, and if any say, I have sinned, and perverted that which was right, and it profited me not;
Który poglądając na ludzi, rzecze: Zgrzeszyłem był, i co było prawego, podwróciłem; ale mi to nie było pożyteczno.
He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light.
Lecz Bóg wybawił duszę moję, aby nie zstąpiła do dołu, a żywot mój aby oglądał światłość.
Lo, all these things worketh God oftentimes with man,
Oto wszystko to czyni Bóg po dwakroć i po trzykroć z człowiekiem,
To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living.
Aby odwrócił duszę jego od dołu, a żeby oświecon był światłością żyjących.
Mark well, O Job, hearken unto me: hold thy peace, and I will speak.
Uważaj to, Ijobie, słuchaj mię; milcz, a ja będę mówił.
If thou hast any thing to say, answer me: speak, for I desire to justify thee.
Wszakże maszli co mówić, a odpowiedzże mi; mów, bobym cię rad usprawiedliwił.
If not, hearken unto me: hold thy peace, and I shall teach thee wisdom.
A jeźli niemasz, słuchajże mię, a nauczę cię mądrości.