Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Nadto mówił Elihu, i rzekł:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Słuchajcież, mądrzy! mów moich, a nauczeni posłuchajcie mię.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Bo ucho słów doświadcza, jako podniebienie smakuje pokarmu.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Obierzmy sobie sąd, a rozeznajmy między sobą, co jest dobrego.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Ponieważ Ijob rzekł: Jestem sprawiedliwym, a Bóg odrzucił sprawę moję:
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
I mamże kłamać, mając sprawiedliwą? Bolesny jest postrzał mój bez przewinienia.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Któryż jest mąż taki, jako Ijob, coby pił pośmiewisko jako wodę?
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
A coby chodził w towarzystwie czyniących nieprawość; i przestawałby z ludźmi niepobożnymi?
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Bo powiedział: Nie pomoże człowiekowi, choćby się podobał Bogu.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Przetoż mię słuchajcie, mężowie rozumni! Niech będzie daleka niepobożność od Boga, i nieprawość od Wszechmocnego.
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Bo on według uczynku płaci człowiekowi, a według drogi jego każdemu nagradza.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
A zgoła Bóg przewrotnie nie czyni, a Wszechmocny nie podwraca sądu.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Któż go przełożył nad ziemią? a kto wystawił cały okrąg świata?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Jeźliby obrócił przeciwko niemu serce swoje, a ducha jego, i dech jego do siebie wziął:
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Zginęłoby wszelkie ciało społu, a człowiekby się do prochu nawrócił.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Maszli tedy rozum, słuchaj tego, a przyjmuj w uszy swe głos mowy mojej.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Azaż ten, który ma w nienawiści sąd, panować może? azaż tego, który jest wielce sprawiedliwy, niepobożnym uczynisz?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Zaż potępisz tego, który może rzec królowi: O bezecny! a książętom: O niepobożny!
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Który nie ma względu na osoby książąt, i nie waży sobie więcej bogacza nad ubogiego; bo oni wszyscy są czynem rąk jego.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Nagle umierają; a o północy wzruszony bywa naród, i przemija, a mocarz zniesiony bywa bez ręki ludzkiej.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Oczy bowiem jego nad drogami człowieczemi, a on widzi wszystkie kroki jego.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Niemasz ciemności, ani cienia śmierci, kędyby się skryli ci, którzy czynią nieprawość.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Bo na nikogo nie wkłada więcej, tak, żeby miał wchodzić w sąd z Bogiem.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Pociera bardzo wiele mocarzów, a inszych miasto nich wystawia.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Przeto, iż zna sprawy ich, obraca im dzień w noc, aby byli potarci.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Poraża ich jako niepobożnych na miejscu jawnem.
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Przeto, iż odstąpili od niego, a żadnych dróg jego zrozumieć nie chcieli:
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Aby przywiódł na nich wołanie znędzniałych, a pokazał, że wysłuchuje wołanie ubogich.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? także, gdy skryje oblicze, któż go ujrzy? A to czyni tak całemu narodowi, jako każdemu człowiekowi,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Aby dalej nie panował człowiek obłudny na upadek ludzki.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Zaprawdę miałbyś mówić do Boga: Przepuść; poniosę, a nie będę się wzbraniał.
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Nadto jeźlibym czego nie baczył, ty mię naucz; jeźlim nieprawość popełnił, nie uczynię tego więcej.
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Izali według zdania twego będziesz płacił, żeć się to nie podoba, a żeś ty owo obrał, a nie on? Ale wieszli co lepszego, powiedz.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Mężowie rozumni toż rzeką ze mną, a człowiek mądry przypadnie na to,
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Że Ijob nie mówi mądrze, a słowa jego nie są roztropne.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Boże, Ojcze mój! niech będzie Ijob doskonale doświadczony, przeto, iż nam odpowiada, jako ludziom złym.
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Bo przestępstwa przyczynia do grzechu swego; chlubi się między nami, i mówi bardzo wiele przeciwko Bogu.