Psalms 107

O give thanks unto the LORD, for he is good: for his mercy endureth for ever.
Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; Ĉar eterna estas Lia boneco:
Let the redeemed of the LORD say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;
Diru la liberigitoj de la Eternulo, Kiujn Li liberigis el la mano de malamiko,
And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.
Kiujn Li kolektis el la landoj, De oriento kaj okcidento, De nordo kaj de la maro.
They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.
Ili vagis en la dezerto, laŭ vojo senviva, Urbon loĝatan ili ne trovis;
Hungry and thirsty, their soul fainted in them.
Ili malsatis kaj soifis, Ilia animo en ili senfortiĝis.
Then they cried unto the LORD in their trouble, and he delivered them out of their distresses.
Sed ili ekkriis al la Eternulo en sia sufero, Kaj Li liberigis ilin el ilia mizero.
And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.
Kaj Li kondukis ilin laŭ ĝusta vojo, Ke ili venu al urbo loĝata.
Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
Ili gloru la Eternulon por Lia boneco, Kaj por Liaj mirakloj antaŭ la homidoj.
For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.
Ĉar Li satigis animon soifantan, Kaj animon malsatan Li plenigis per bonaĵo.
Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron;
Ili sidis en mallumo kaj en ombro de morto, Katenitaj de mizero kaj fero;
Because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the most High:
Ĉar ili malobeis la vortojn de Dio Kaj malŝatis la decidon de la Plejaltulo.
Therefore he brought down their heart with labour; they fell down, and there was none to help.
Kaj Li frapis ilian koron per sufero; Ili falis, kaj neniu helpis.
Then they cried unto the LORD in their trouble, and he saved them out of their distresses.
Sed ili ekkriis al la Eternulo en sia sufero, Kaj Li liberigis ilin el ilia mizero.
He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.
Li eligis ilin el mallumo kaj ombro de morto, Kaj iliajn ligilojn Li disŝiris.
Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
Ili gloru la Eternulon por Lia boneco, Kaj por Liaj mirakloj antaŭ la homidoj.
For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder.
Ĉar Li rompis kuprajn pordojn, Kaj disbatis ferajn riglilojn.
Fools because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted.
La malsaĝuloj suferis pro siaj pekaj vojoj Kaj pro siaj krimoj;
Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.
Ĉiujn manĝojn abomenis ilia animo, Kaj ili atingis la pordegon de la morto.
Then they cry unto the LORD in their trouble, and he saveth them out of their distresses.
Sed ili ekkriis al la Eternulo en sia sufero, Kaj Li liberigis ilin el ilia mizero.
He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.
Li sendis Sian vorton, Kaj Li sanigis ilin kaj savis ilin de la tombo.
Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
Ili gloru la Eternulon por Lia boneco, Kaj por Liaj mirakloj antaŭ la homidoj.
And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing.
Kaj ili oferdonu dankajn oferojn, Kaj rakontu Liajn farojn kun kantado.
They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;
Kiuj veturas per ŝipoj sur la maro, Kiuj komercas sur grandaj akvoj,
These see the works of the LORD, and his wonders in the deep.
Tiuj vidis la farojn de la Eternulo Kaj Liajn miraklojn en la profundo.
For he commandeth, and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof.
Li diris, kaj aperis granda ventego Kaj alte levis ĝiajn ondojn:
They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble.
Ili leviĝas ĝis la ĉielo, malleviĝas en la abismojn; Ilia animo konsumiĝas de sufero;
They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end.
Ili iras ĉirkaŭe kaj ŝanceliĝas kiel ebriulo, Kaj ilia tuta saĝeco malaperas.
Then they cry unto the LORD in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.
Sed ili ekkriis al la Eternulo en sia sufero, Kaj Li eligis ilin el ilia mizero.
He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.
Li kvietigis la ventegon, Kaj ĝiaj ondoj silentiĝis.
Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.
Kaj ili ekĝojis, kiam fariĝis silente; Kaj Li alkondukis ilin al la dezirata haveno.
Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
Ili gloru la Eternulon por Lia boneco, Kaj por Liaj mirakloj antaŭ la homidoj.
Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders.
Kaj ili altigu Lin en popola kunveno, Kaj en kunsido de plejaĝuloj ili Lin laŭdu.
He turneth rivers into a wilderness, and the watersprings into dry ground;
Li ŝanĝas riverojn en dezerton, Kaj fontojn de akvo en sekaĵon;
A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein.
Fruktoportan teron en salan dezerton, Pro la malboneco de ĝiaj loĝantoj.
He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into watersprings.
Li ŝanĝas dezerton en lagon, Kaj sekan teron en fontojn de akvo;
And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation;
Kaj Li loĝigas tie malsatulojn, Kaj ili konstruas urbon loĝatan.
And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.
Kaj ili prisemas kampojn, Plantas vinberujojn, kaj ricevas fruktojn.
He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; and suffereth not their cattle to decrease.
Kaj Li ilin benas, kaj ili tre multiĝas, Kaj brutoj ne mankas al ili.
Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow.
Kaj kiam ili estas tre malmultaj kaj malfortaj Pro la premanta malbono kaj mizero,
He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way.
Li verŝas honton sur eminentulojn, Kaj erarvagigas ilin en dezerto senvoja.
Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock.
Malriĉulon Li altigas el mizero, Kaj kreas familiojn kiel ŝafojn.
The righteous shall see it, and rejoice: and all iniquity shall stop her mouth.
La virtuloj tion vidas, kaj ĝojas; Kaj ĉia malboneco fermas sian buŝon.
Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the lovingkindness of the LORD.
Kiu estas saĝa, tiu tion observu, Kaj oni komprenu la favoraĵojn de la Eternulo.