Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
Og Jesus tog til Orde og talte atter i Lignelser til dem og sagde:
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
"Himmeriges Rige lignes ved en Konge, som gjorde Bryllup for sin Søn.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
Og han udsendte sine Tjenere for at kalde de budne til Brylluppet; og de vilde ikke komme.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Han udsendte atter andre Tjenere og sagde: Siger til de budne: Se, jeg har beredt mit Måltid, mine Okser og Fedekvæget er slagtet, og alting er rede; kommer til Brylluppet!
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
Men de brøde sig ikke derom og gik hen, den ene på sin Mark, den anden til sit Købmandsskab;
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
og de øvrige grebe hans Tjenere, forhånede og ihjelsloge dem.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Men Kongen blev vred og sendte sine Hære ud og slog disse Manddrabere ihjel og satte Ild på deres Stad.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Da siger han til sine Tjenere: Brylluppet er beredt, men de budne vare det ikke værd.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Går derfor ud på Skillevejene og byder til Brylluppet så mange, som I finde!
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
Og de Tjenere gik ud på Vejene og samlede alle dem, de fandt, både onde og gode; og Bryllupshuset blev fuldt af Gæster.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
Da nu Kongen gik ind for at se Gæsterne, så han der et Menneske, som ikke var iført Bryllupsklædning.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
Og han siger til ham: Ven! hvorledes er du kommen herind og har ingen Bryllupsklædning på? Men han tav.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Da sagde Kongen til Tjenerne: Binder Fødder og Hænder på ham, og kaster ham ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.
For many are called, but few are chosen.
Thi mange ere kaldede, men få ere udvalgte."
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Da gik Farisæerne hen og holdt Råd om, hvorledes de kunde fange ham i Ord.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
Og de sende deres Disciple til ham tillige med Herodianerne og sige: "Mester! vi vide, at du er sanddru og lærer Guds Vej i Sandhed og ikke bryder dig om nogen; thi du ser ikke på Menneskers Person.
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Sig os derfor: Hvad tykkes dig? Er det tilladt at give Kejseren Skat eller ej?"
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Men da Jesus mærkede deres Ondskab, sagde han: "I Hyklere, hvorfor friste I mig?
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Viser mig Skattens Mønt!" Og de bragte ham en Denar".
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
Og han siger til dem: "Hvis Billede og Overskrift er dette?"
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
De sige til ham: "Kejserens." Da siger han til dem: "Så giver Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er!"
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
Og da de hørte det,undrede de sig, og de forlode ham og gik bort.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
Samme Dag kom der Saddukæere til ham, hvilke sige, at der ingen Opstandelse er, og de spurgte ham og, sagde:
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
"Mester! Moses har sagt: Når nogen dør og ikke har Børn, skal hans Broder for Svogerskabets Skyld tage hans Hustru til Ægte og oprejse sin Broder Afkom.
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Men nu var der hos os syv Brødre; og den første giftede sig og døde; og efterdi han ikke havde Afkom, efterlod han sin Hustru til sin Broder.
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
Ligeså også den anden og den tredje, indtil den syvende;
And last of all the woman died also.
men sidst af alle døde Hustruen.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
Hvem af disse syv skal nu have hende til Hustru i Opstandelsen? thi de have alle haft hende."
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
Men Jesus svarede og sagde til dem: "I fare vild, idet I ikke kende Skrifterne, ej heller Guds Kraft.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Thi i Opstandelsen tage de hverken til Ægte eller bortgiftes, men de ere ligesom Guds Engle i Himmelen.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
Men hvad de dødes Opstandelse angår, have I da ikke læst, hvad der er talt til eder af Gud, når han siger:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke dødes, men levendes Gud."
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
Og da Skarerne hørte dette, bleve de slagne af Forundring over hans Lære.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
Men da Farisæerne hørte, at han havde stoppet Munden på Saddukæerne, forsamlede de sig.
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
Og en af dem, en lovkyndig, spurgte og fristede ham og sagde:
Master, which is the great commandment in the law?
"Mester, hvilket er det store Bud i Loven?"
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Men han sagde til ham: "Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind.
This is the first and great commandment.
Dette er det store og første Bud.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Men et andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv.
On these two commandments hang all the law and the prophets.
Af disse to Bud afhænger hele Loven og Profeterne."
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
Men da Farisæerne vare forsamlede, spurgte Jesus dem og sagde:
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
"Hvad tykkes eder om Kristus? Hvis Søn er han?" De sige til ham: "Davids."
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
Han siger til dem: "Hvorledes kan da David i Ånden kalde ham Herre, idet han siger:
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Hånd, indtil jeg får lagt dine Fjender under dine Fødder.
If David then call him Lord, how is he his son?
Når nu David kalder ham Herre, hvorledes er han da hans Søn?"
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
Og ingen kunde svare ham et Ord, og ingen vovede mere at rette Spørgsmål til ham efter den Dag.