Psalms 18

I will love thee, O LORD, my strength.
Přednímu zpěváku, služebníka Hospodinova Davida, kterýž mluvil Hospodinu slova písně této v ten den, v němž ho vysvobodil Hospodin z ruky všech nepřátel jeho i z ruky Saulovy, a řekl:
The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.
Z vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodine, sílo má.
I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný můj, skála má, v němž naději skládám, štít můj a roh spasení mého, mé útočiště.
The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid.
Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých byl jsem vyproštěn.
The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me.
Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a proudové nešlechetných předěsili mne.
In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.
Bylyť jsou mne obklíčily bolesti hrobu, osídla smrti zachvátila mne.
Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.
V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a volání mé před oblíčejem jeho přišlo v uši jeho.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Tehdy pohnula se a zatřásla země, základové hor pohnuli se, a třásli se pro rozhněvání jeho.
He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.
Dým vystupoval z chřípí jeho, a oheň zžírající z úst jeho, od něhož se uhlí rozpálilo.
And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the wings of the wind.
Nakloniv nebes, sstoupil, a mrákota byla pod nohami jeho.
He made darkness his secret place; his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies.
A sedě na cherubínu, letěl, letěl na peří větrovém.
At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.
Udělal sobě z temností skrýši,vůkol sebe stánek svůj z temných vod a hustých oblaků.
The LORD also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.
Od blesku před ním oblakové jeho rozehnáni jsou, krupobití i uhlí řeřavé.
Yea, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.
I hřímal na nebi Hospodin, a Nejvyšší vydal zvuk svůj, i krupobití a uhlí řeřavé.
Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.
Vystřelil i střely své, a rozptýlil je, a blýskáním častým porazil je.
He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.
I ukázaly se hlubiny vod, a odkryti jsou základové okršlku pro žehrání tvé, Hospodine, pro dchnutí větru chřípí tvých.
He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.
Poslav s výsosti, uchopil mne, vytáhl mne z velikých vod.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Vytrhl mne od nepřítele mého silného, a od těch, kteříž mne nenáviděli, ačkoli silnější mne byli.
He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.
Předstihliť jsou mne byli v den trápení mého, ale Hospodin byl mi podpora.
The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Kterýž vyvedl mne na prostranno, vytrhl mne, nebo mne sobě oblíbil.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
Odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých nahradil mi.
For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.
Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, aniž jsem se bezbožně strhl Boha svého.
I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.
Všickni zajisté soudové jeho jsou přede mnou, a ustanovení jeho neodložil jsem od sebe.
Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.
Nýbrž upřímě choval jsem se k němu, a vystříhal jsem se nepravosti své.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful; with an upright man thou wilt shew thyself upright;
Protož odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých, kteráž jest před očima jeho.
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself froward.
Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš, a k člověku upřímému upřímě se máš.
For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.
K sprostnému sprostně se ukazuješ, a s převráceným převráceně zacházíš.
For thou wilt light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.
Lid pak ssoužený vysvobozuješ, a oči vysoké snižuješ.
For by thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a wall.
Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou; Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé.
As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him.
Nebo v tobě proběhl jsem vojsko, a v Bohu svém přeskočil jsem i zed.
For who is God save the LORD? or who is a rock save our God?
Boha tohoto silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti Hospodinovy jsou přečištěné, onť jest štít všech, kteříž v něho doufají.
It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.
Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina, a kdo skalou kromě Boha našeho?
He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.
Ten Bůh silný přepasuje mne udatností, a činí dokonalou cestu mou.
He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.
Činí nohy mé jako laní, a na vysokostech mých postavuje mne.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.
Učí ruce mé boji, tak že lámi i lučiště ocelivé rukama svýma.
Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.
Tys mi také dodal štítu spasení svého, a pravice tvá podpírala mne, a dobrotivost tvá mne zvelebila.
I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.
Rozšířil jsi krokům mým místo pode mnou, a nepodvrtly se nohy mé.
I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet.
Honil jsem nepřátely své, a postihl jsem je, aniž jsem se navrátil, až jsem je vyhubil.
For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.
Tak jsem je zranil, že nemohli povstati, padše pod nohy mé.
Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.
Ty jsi zajisté mne přepásal udatností k boji, povstávající proti mně sehnul jsi pode mne.
They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.
Nýbrž dals mi šíji nepřátel mých, abych ty, kteříž mne nenáviděli, vyplénil.
Then did I beat them small as the dust before the wind: I did cast them out as the dirt in the streets.
Volaliť jsou, ale nebylo spomocníka k Hospodinu, ale nevyslyšel jich.
Thou hast delivered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.
I potřel jsem je jako prach u povětří, jako bláto na ulicích rozšlapal jsem je.
As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves unto me.
Ty jsi mne vyprostil z různic lidu, a postavils mne v hlavu národům; lid, kteréhož jsem neznal, sloužil mi.
The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.
Jakž jen zaslechli, uposlechli mne, cizozemci lhali mi.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and let the God of my salvation be exalted.
Cizozemci svadli a třásli se v ohradách svých.
It is God that avengeth me, and subdueth the people under me.
Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož buď vyvyšován Bůh spasení mého,
He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Bůh silný, kterýž mi pomsty poroučí, a podmaňuje mi lidi.
Therefore will I give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and sing praises unto thy name.
Ty jsi vysvoboditel můj z moci nepřátel mých, také i nad povstávající proti mně vyvýšils mne, a od člověka ukrutného vyprostils mne.
Great deliverance giveth he to his king; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.
A protož chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati, [ (Psalms 18:51) Kterýž tak důstojně vysvobozuješ krále svého, a činíš milosrdenství pomazanému svému Davidovi, i semeni jeho až na věky. ]