Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
(По слав. 72) Псалм на Асаф. Наистина Бог е благ към Израил, към чистите по сърце.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
А аз — краката ми без малко се препънаха, стъпките ми почти се подхлъзнаха,
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на безбожните,
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
защото нямат мъки в смъртта си и тялото им е охранено.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
Не са в грижи като другите смъртни, нито са измъчвани като другите хора,
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
затова гордостта им е като гердан, насилието ги облича като дреха.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
Очите им изпъкват от тлъстина, въображенията на сърцето им преливат.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Присмиват се и говорят злобно за насилие, говорят горделиво.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
Издигнали са устата си против небето и езикът им обхожда земята.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
Затова народът му се връща тук и вода с пълна чаша се изцежда за тях.
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
И те казват: Как ще знае Бог? И как ще има знание у Всевишния?
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Ето, това са безбожните — и винаги благополучни, умножават богатство!
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Наистина аз напразно очистих сърцето си и измих в невинност ръцете си,
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
защото цял ден съм измъчван и наказван всяка сутрин.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Ако кажех: Така ще говоря! — ето, бих изменил на поколението на синовете Ти.
When I thought to know this, it was too painful for me;
Тогава размислих, за да разбера това, но беше прекалено трудно пред очите ми,
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
докато влязох в Божието светилище и разбрах техния край.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Ти наистина си ги поставил на хлъзгави места, сринал си ги в развалини.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Как изведнъж стигнаха до запустение! Погинаха, изчезнаха от внезапен ужас.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Както сън, след като човек се събуди, така и Ти, Господи, когато се надигнеш, ще презреш образа им.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Така сърцето ми се огорчаваше и се измъчвах отвътре,
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
толкова бях обезумял и не разбирах, бях като животно пред Теб.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
И все пак аз съм постоянно с Теб, Ти си ме хванал за десницата ми.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
Ще ме водиш със съвета Си и след това ще ме приемеш в слава.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Кого имам на небето? И на земята не желая нищо друго освен Теб.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Дори да отпаднат плътта ми и сърцето ми, Бог е канарата на сърцето ми и моят дял до века.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Защото, ето, тези, които се държат далеч от Теб, ще погинат, Ти изтребваш всички, които Те оставят в блудство.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
Но за мен е добре да се приближа до Бога; аз положих упованието си в Господа БОГА, за да възгласявам всичките Твои дела!