Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат сградите на храма.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
А Той им каза: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат.
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и Му казаха: Кажи ни кога ще бъде това. И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на света?
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Иисус в отговор им каза: Пазете се да не ви подмами някой,
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
защото мнозина ще дойдат в Мое Име, казвайки: Аз съм Христос; и ще подмамят мнозина.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да станат, но това още не е свършекът.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Защото ще се надигне нация против нация и царство против царство; и на разни места ще има глад, (епидемии) и земетресения.
All these are the beginning of sorrows.
Но всичко това ще бъде само началото на страданията.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всичките народи заради Моето Име.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
И тогава мнозина ще се заблудят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Но който устои докрай, той ще бъде спасен.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Затова, когато видите мерзостта на запустението, за която е говорено чрез пророк Даниил, стояща на святото място – който чете, нека разбира –
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
който се намери на къщния покрив, да не слиза да взима нещо от къщата си;
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
и който се намери на нивата, да не се връща назад да взима дрехата си.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Но горко на бременните и на кърмещите в онези дни!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
И се молете да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден;
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света досега и каквато няма да има.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавило нито едно същество; но заради избраните онези дни ще се съкратят.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос или там! – не вярвайте.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.
Behold, I have told you before.
Ето, предсказах ви.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята! – не излизайте, или: Ето, Той е във вътрешните стаи! – не вярвайте.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда чак до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Където бъде мършата, там ще се съберат и орлите.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
И ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
И научете притчата от смокинята: когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
А за онзи ден и час никой не знае – нито небесните ангели, нито Синът, а само Моят Отец.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Защото, както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега,
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
и не разбраха, докато дойде потопът и завлече всички – така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Тогава двама ще бъдат на полето: единият ще се вземе, а другият ще се остави.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Две жени ще мелят на мелницата: едната ще се вземе, а другата ще се остави.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Но това да знаете, че ако домакинът знаеше по кое време щеше да дойде крадецът, щеше да бди и нямаше да остави да му подкопаят къщата.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Затова бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, Човешкият Син идва.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна навреме?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Но ако онзи зъл слуга каже в сърцето си: Господарят ми се бави;
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
и започне да бие съслужителите си и да яде и пие с пияниците,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
господарят на онзи слуга ще дойде в ден, в който той не го очаква, и в час, който той не знае,
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
и като го посече, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.