Proverbs 21

Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøier det dit han vil.
Rano velona eo an-tànan'i Jehovah ny fon'ny mpanjaka, Ka tarihiny amin'izay tiany.
Alle en manns veier er rette i hans egne øine, men Herren veier hjertene.
Ataon'ny olona ho marina avokoa ny lalana rehetra alehany; Fa Jehovah ihany no Mpandanja ny fo.
Å gjøre rett og skjel er mere verdt for Herren enn offer.
Ny hanao izay marina sy mahitsy No sitrak'i Jehovah mihoatra noho ny fanatitra alatsa-drà.
Stolte øine og overmodig hjerte - de ugudeliges lampe blir dem til synd.
Ny fiandranandran'ny maso sy ny fiavonavon'ny fo Izay jiron'ny ratsy fanahy dia ota.
Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap.
Ny hevitry ny mazoto dia mampanan-karena; Fa ny maimaika rehetra dia halahelo ihany.
Rikdom som vinnes ved svikefull tunge, er et pust som blir borte i luften, og den fører til døden.
Ny fahazoan-karena amin'ny lela mandainga Dia fofonaina mihelina ho an'izay mitady fahafatesana.
De ugudeliges vold skal rykke dem selv bort, fordi de ikke vilde gjøre det som rett er.
Ny fitohatohan'ny ratsy fanahy hamongotra azy, Satria mandà tsy hanao izay marina izy.
Skyldtynget manns vei er kroket, men den renes ferd er ærlig.
Miolikolika ny lalan'ny mavesa-keloka; Fa mahitsy ny ataon'ny madio.
Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus.
Aleo mitoetra eo an-joron'ny tampon-trano Toy izay hiray trano amin'ny vehivavy tia ady.
Den ugudeliges sjel har lyst til det onde; hans næste finner ikke barmhjertighet hos ham.
Ny fanahin'ny ratsy fanahy maniry ny ratsy, Ka na dia ny havany aza tsy mahita fitia eo imasony.
Når du straffer en spotter, blir den uforstandige vis, og når du lærer en vis, tar han imot kunnskap.
Raha ampijalina ny mpaniratsira, dia ho hendry ny kely saina; Ary raha toroan-kevitra ny hendry, dia hahazo fahalalana izy.
Den Rettferdige gir akt på den ugudeliges hus; han styrter de ugudelige i ulykke.
Ny Iray Marina no mandinika ny tranon'ny ratsy fanahy Ka mamarina azy ho amin'ny loza.
Den som lukker sitt øre for den fattiges skrik, han skal selv rope, men ikke få svar.
Izay manentsin-tadiny amin'ny fitarainan'ny malahelo, Dia mba hitaraina kosa izy, fa tsy hohenoina.
En gave i lønndom stiller vrede, og en hemmelig foræring stiller stor harme.
Ny fanomezana mangingina mampionona ny fahatezerana, Ary ny kolikoly amin'ny takona mampitsahatra ny fahavinirana mafy.
Det er en glede for den rettferdige å gjøre rett, men en redsel for dem som gjør urett.
Fifalian'ny marina ny hanao araka ny rariny; Fa zava-mahatahotra ny mpanao ratsy kosa izany.
Det menneske som forviller sig fra klokskaps vei, skal havne blandt dødningene.
Ny olona izay mivily miala amin'ny lalan'ny fahendrena Dia hitoetra ao amin'ny fivorian'ny fanahin'ny maty.
Fattig blir den som elsker glade dager; den som elsker vin og olje, blir ikke rik.
Izay tia fanaranam-po dia olona halahelo, Eny, izay tia divay sy diloilo tsy mba hanan-karena.
Den ugudelige blir løsepenge for den rettferdige, og den troløse kommer i de opriktiges sted.
Ny ratsy fanahy dia ho avotry ny marina, Ary ny mpivadika ho solon'ny mahitsy.
Bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne.
Aleo mitoetra any an-efitra Toy izay amin'ny vehivavy tia ady sady foizina.
Kostelige skatter og olje er det i den vises hus, men dåren gjør ende på det.
Harena mahafinaritra sy diloilo no ao amin'ny tranon'ny hendry; Fa ny adala mandany azy.
Den som jager efter rettferdighet og miskunnhet, han skal finne liv, rettferdighet og ære.
Izay fatra-panaraka fahamarinana sy famindram-po Dia hahazo fiainana sy fahamarinana ary voninahitra.
Den vise inntar de veldiges by og river ned det vern som den satte sin lit til.
Ny hendry mananika ny vohitry ny mahery Ka mandrodana ny fiarovana mafy izay itokiany.
Den som varer sin munn og sin tunge, frir sitt liv fra trengsler.
Izay miambina ny vavany sy ny lelany Dia miaro ny fanahiny tsy ho azom-pahoriana.
Den som er overmodig og opblåst, kalles en spotter; han farer frem i ustyrlig overmot.
Izay mirehareha sy miavonavona no atao hoe mpaniratsira, Dia izay olona fatra-piavonavona.
Den lates attrå dreper ham, fordi hans hender nekter å arbeide.
Ny fanirian'ny malaina hahafaty azy, Satria ny tànany tsy mety miasa tsinona;
Hele dagen attrår og attrår han, men den rettferdige gir og sparer ikke.
Maniry fatratra mandritra ny andro izy; Fa ny marina kosa manome ka tsy mba mahihitra.
De ugudeliges offer er en vederstyggelighet, og enda mere når de bærer det frem og har ondt i sinne!
Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana, Ka indrindra raha amin'ny sain-dratsy no itondrany azy.
Et løgnaktig vidne skal omkomme, men en mann som hører efter, skal alltid få tale.
Ho faty ny vavolombelona mandainga; Fa izay mihaino dia hiteny mandrakariva.
En ugudelig mann ter sig frekt, men den opriktige går sin vei rett frem.
Ny ratsy fanahy mampiseho ny fahasahisahiany amin'ny tarehiny; Fa ny marina kosa dia mihevitra izay halehany.
Det finnes ingen visdom og ingen forstand og intet råd mot Herren.
Tsy misy fahendrena, na fahalalana, Na fisainana mahaleo an'i Jehovah.
Hesten gjøres ferdig for stridens dag, men seieren hører Herren til.
Voaomana ny soavaly ho amin'ny andro iadiana; Fa an'i Jehovah ihany ny fandresena.