Matthew 22

Ary Jesosy namaly, dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe:
et respondens Iesus dixit iterum in parabolis eis dicens
Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka, izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zananilahy.
simile factum est regnum caelorum homini regi qui fecit nuptias filio suo
Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady; fa tsy nety ho avy ireo.
et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias et nolebant venire
Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin'ny efa nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra; koa mankanesa atỳ amin'ny fampakaram-bady ianareo.
iterum misit alios servos dicens dicite invitatis ecce prandium meum paravi tauri mei et altilia occisa et omnia parata venite ad nuptias
Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany, ary ny anankiray ho any amin'ny varony.
illi autem neglexerunt et abierunt alius in villam suam alius vero ad negotiationem suam
Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka namono azy.
reliqui vero tenuerunt servos eius et contumelia adfectos occiderunt
Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany.
rex autem cum audisset iratus est et missis exercitibus suis perdidit homicidas illos et civitatem illorum succendit
Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa ny efa nasaina no tsy miendrika.
tunc ait servis suis nuptiae quidem paratae sunt sed qui invitati erant non fuerunt digni
Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady.
ite ergo ad exitus viarum et quoscumque inveneritis vocate ad nuptias
Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara; ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady.
et egressi servi eius in vias congregaverunt omnes quos invenerunt malos et bonos et impletae sunt nuptiae discumbentium
Ary nony efa niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady.
intravit autem rex ut videret discumbentes et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali
Dia hoy izy taminy: Ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy.
et ait illi amice quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem at ille obmutuit
Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: Afatory ny tongony aman-tànany, dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
tunc dixit rex ministris ligatis pedibus eius et manibus mittite eum in tenebras exteriores ibi erit fletus et stridor dentium
Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina.
multi autem sunt vocati pauci vero electi
Ary tamin'izay dia lasa ny Fariseo ka niara-nisaina mba hamandrika Azy amin'ny teniny.
tunc abeuntes Pharisaei consilium inierunt ut caperent eum in sermone
Dia naniraka ny mpianany mbamin'ny Herodiana hankeo aminy izy ka nanao hoe: Mpampianatra ô, fantatray fa marina Hianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manahy olona, satria tsy mba mizaha tavan'olona.
et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis dicentes magister scimus quia verax es et viam Dei in veritate doces et non est tibi cura de aliquo non enim respicis personam hominum
Koa lazao aminay ary izay hevitrao: Moa mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara, sa tsia?
dic ergo nobis quid tibi videatur licet censum dare Caesari an non
Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany, dia nanao hoe: Nahoana no maka fanahy Ahy ianareo, ry mpihatsaravelatsihy?
cognita autem Iesus nequitia eorum ait quid me temptatis hypocritae
Asehoy Ahy ny farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nitondrany denaria Izy.
ostendite mihi nomisma census at illi obtulerunt ei denarium
Ary hoy Jesosy taminy: An'iza ity sary sy soratra ity?
et ait illis Iesus cuius est imago haec et suprascriptio
Hoy izy taminy: An'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: Aloavy ho an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
dicunt ei Caesaris tunc ait illis reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo
Ary nony nahare izy, dia gaga, ary dia nandao Azy ka lasa nandeha.
et audientes mirati sunt et relicto eo abierunt
Tamin'izany andro izany dia nankeo amin'i Jesosy ny Sadoseo sasany, izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, ka nanontany Azy hoe:
in illo die accesserunt ad eum Sadducaei qui dicunt non esse resurrectionem et interrogaverunt eum
Mpampianatra ô, Mosesy nilaza hoe: Raha misy maty momba, aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny ka hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny (Deo. 25. 5).
dicentes magister Moses dixit si quis mortuus fuerit non habens filium ut ducat frater eius uxorem illius et suscitet semen fratri suo
Koa nisy fito mirahalahy tetỳ aminay; ary ny zokiny nampaka-bady, dia maty, ary satria tsy nanan-janaka iry, dia navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny;
erant autem apud nos septem fratres et primus uxore ducta defunctus est et non habens semen reliquit uxorem suam fratri suo
ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo, hatramin'ny fahafito.
similiter secundus et tertius usque ad septimum
Koa faran'izy rehetra dia maty koa ravehivavy.
novissime autem omnium et mulier defuncta est
Ary amin'ny fitsanganan'ny maty, ho vadin'iza amin'izy fito mirahalahy moa ravehivavy? satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra.
in resurrectione ergo cuius erit de septem uxor omnes enim habuerunt eam
Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra.
respondens autem Iesus ait illis erratis nescientes scripturas neque virtutem Dei
Fa amin'ny fitsanganan'ny maty dia tsy mba hisy hampaka-bady, na havoaka hampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy.
in resurrectione enim neque nubent neque nubentur sed sunt sicut angeli Dei in caelo
Fa ny amin'ny fitsanganan'ny maty, moa tsy mbola novakinareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe:
de resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis
Izaho no Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr'isaka ary Andriamanitr'i Jakoba (Eks. 3. 6)? Andriamanitra tsy an'ny maty, fa an'ny velona.
ego sum Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Iacob non est Deus mortuorum sed viventium
Ary ny vahoaka, raha nandre, dia talanjona tamin'ny fampianarany.
et audientes turbae mirabantur in doctrina eius
Fa ny Fariseo, nony nandre fa nampahasina ny Sadoseo Izy, dia niangona.
Pharisaei autem audientes quod silentium inposuisset Sadducaeis convenerunt in unum
Ary ny anankiray tamin'ireo, izay mpahay lalàna, nanontany naka fanahy Azy ka nanao hoe:
et interrogavit eum unus ex eis legis doctor temptans eum
Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna?
magister quod est mandatum magnum in lege
Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deo. 6. 5).
ait illi Iesus diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua
Izany no didy lehibe sady voalohany.
hoc est maximum et primum mandatum
Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18).
secundum autem simile est huic diliges proximum tuum sicut te ipsum
Izany didy roa izany no ihantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany.
in his duobus mandatis universa lex pendet et prophetae
Ary rehefa tafangona ny Fariseo, dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe:
congregatis autem Pharisaeis interrogavit eos Iesus
Ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak'iza moa Izy? Hoy izy taminy: Zanak'i Davida.
dicens quid vobis videtur de Christo cuius filius est dicunt ei David
Hoy Jesosy taminy: Koa nahoana ary Davida amin'ny Fanahy no manao Azy hoe Tompo, ka manao hoe:
ait illis quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens
Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao (Sal. 110. 1)?
dixit Dominus Domino meo sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabillum pedum tuorum
Koa raha Davida ary manao Azy hoe Tompo, ahoana no maha-zanany Azy?
si ergo David vocat eum Dominum quomodo filius eius est
Dia tsy nisy nahavaly Azy na dia teny iray akory aza; ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahy nanontany Azy intsony.
et nemo poterat respondere ei verbum neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare