Job 27

Dia mbola nandroso nanao oha-teny ihany Joba ka nanao hoe:
ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃
Raha velona koa Andriamanitra, Izay efa nandà tsy hanome ahy ny rariny, sy ny Tsitoha, Izay efa nampangidy ny aiko.
חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃
Fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary eo am-bavoroko ny Fanahin'Andriamanitra.
כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃
Dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro, ary tsy hanonom-pitaka ny lelako.
אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה׃
Sanatria raha hanaiky ny anareo ho marina aho! Mandra-pialan'ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako ho manan-tsiny aho.
חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני׃
Ny fahamarinako dia hazoniko mafy ka tsy ho foiko; Ny foko tsy manome tsiny ahy akory na dia ny amin'ny androko iray monja aza.
בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי׃
Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko, ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy.
יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול׃
Fa inona no fanantenan'ny mpihatsaravelatsihy,44 raha maito ny ainy, ka tsoahan'Andriamanitra ny fanahiny?
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
Hihaino ny fitarainany va Andriamanitra, raha ozoim-pahoriana izy?
הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה׃
Ho azony hiravoravoana va ny Tsitoha? Hahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy?
אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת׃
Hampianatra anareo ny amin'ny tànan'Andriamanitra aho, ary tsy hisorona anareo aho ny amin'ny hevitry ny Tsitoha.
אורה אתכם ביד אל אשר עם שדי לא אכחד׃
Indreo, ianareo rehetra samy efa nahita izany; Koa nahoana ianareo no manao hevi-poana?
הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו׃
Izao no anjaran'ny ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra, sy lovan'ny lozabe raisiny avy amin'ny Tsitoha:
זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו׃
Na dia mihamaro aza ny zanany, dia ho an'ny sabatra ihany ireny. Ary ny zaza aterany tsy ho voky hanina;
אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם׃
Ny ankohonany sisa dia hasitrik'Ifahafatesana, ary tsy hisaona azy ny mpitondratenany;
שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃
Na dia mahary volafotsy hoatra ny vovoka aza izy ary mahangona fitafiana hoatra ny fotaka,
אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃
Eny, manangona ihany izy, nefa ny marina no hitafy izany, ary ny tsy manan-tsiny no hizara ny volafotsy;
יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃
Manao ny tranony tahaka ny an'ny lolofotsy izy, ary tahaka ny trano rantsan-kazo ataon'ny mpiandry voly;
בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃
Ao avokoa ihany ny hareny, raha vao mandry izy; Nefa nony ahirany ny masony, dia tsy ao intsony ireny.
עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃
Ny fampahatahorana mahatratra azy tahaka ny riaka: Nony alina paohin'ny tafio-drivotra izy;
תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃
Ny rivotra avy any atsinanana mampiainga sy mahalasa azy ka mipaoka azy hiala amin'ny fitoerany;
ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃
Asian'Andriamanitra izy ka tsy iantrany, ary mandositra dia mandositra ho afaka amin'ny tànany izy;
וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃
Tehafin'ny olona tanana izy sady isitrisirany ka ampialainy amin'ny fonenany.
ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃