Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
Και αποκριθεις ο Ιησους παλιν ειπε προς αυτους δια παραβολων, λεγων
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
Ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων με ανθρωπον βασιλεα, οστις εκαμε γαμους εις τον υιον αυτου
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
και απεστειλε τους δουλους αυτου να καλεσωσι τους προσκεκλημενους εις τους γαμους, και δεν ηθελον να ελθωσι.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Παλιν απεστειλεν αλλους δουλους, λεγων Ειπατε προς τους προσκεκλημενους Ιδου, το γευμα μου ητοιμασα, οι ταυροι μου και τα θρεπτα ειναι εσφαγμενα και παντα ειναι ετοιμα ελθετε εις τους γαμους.
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
Εκεινοι ομως αμελησαντες απηλθον, ο μεν εις τον αγρον αυτου, ο δε εις το εμποριον αυτου
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
οι δε λοιποι πιασαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και εφονευσαν.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Ακουσας δε ο βασιλευς ωργισθη, και πεμψας τα στρατευματα αυτου απωλεσε τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων κατεκαυσε.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Τοτε λεγει προς τους δουλους αυτου Ο μεν γαμος ειναι ετοιμος, οι δε προσκεκλημενοι δεν ησαν αξιοι
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
υπαγετε λοιπον εις τας διεξοδους των οδων, και οσους αν ευρητε καλεσατε εις τους γαμους.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
Και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους, συνηγαγον παντας οσους ευρον, κακους τε και καλους και εγεμισθη ο γαμος απο ανακεκλιμενων.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
Εισελθων δε ο βασιλευς δια να θεωρηση τους ανακεκλιμενους, ειδεν εκει ανθρωπον μη ενδεδυμενον ενδυμα γαμου,
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
και λεγει προς αυτον Φιλε, πως εισηλθες ενταυθα μη εχων ενδυμα γαμου; Ο δε απεστομωθη.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Τοτε ειπεν ο βασιλευς προς τους υπηρετας Δεσαντες αυτου ποδας και χειρας, σηκωσατε αυτον και ριψατε εις το σκοτος το εξωτερον εκει θελει εισθαι ο κλαυθμος και ο τριγμος των οδοντων.
For many are called, but few are chosen.
Διοτι πολλοι ειναι οι κεκλημενοι, ολιγοι δε οι εκλεκτοι.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Τοτε υπηγον οι Φαρισαιοι και συνεβουλευθησαν πως να παγιδευσωσιν αυτον εν λογω.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
Και αποστελλουσι προς αυτον τους μαθητας αυτων μετα των Ηρωδιανων, λεγοντες Διδασκαλε, εξευρομεν οτι αληθης εισαι και την οδον του Θεου εν αληθεια διδασκεις και δεν σε μελει περι ουδενος διοτι δεν βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
ειπε λοιπον προς ημας, Τι σοι φαινεται; ειναι συγκεχωρημενον να δωσωμεν δασμον εις τον Καισαρα η ουχι;
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Γνωρισας δε ο Ιησους την πονηριαν αυτων, ειπε Τι με πειραζετε, υποκριται;
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
δειξατε μοι το νομισμα του δασμου οι δε εφεραν προς αυτον δηναριον.
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
Και λεγει προς αυτους Τινος ειναι η εικων αυτη και η επιγραφη;
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
Λεγουσι προς αυτον Του Καισαρος. Τοτε λεγει προς αυτους Αποδοτε λοιπον τα του Καισαρος εις τον Καισαρα και τα του Θεου εις τον Θεον.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
Και ακουσαντες εθαυμασαν, και αφησαντες αυτον ανεχωρησαν.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
Εν εκεινη τη ημερα προσηλθον προς αυτον Σαδδουκαιοι, οι λεγοντες οτι δεν ειναι αναστασις, και ηρωτησαν αυτον, λεγοντες
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
Διδασκαλε, ο Μωυσης ειπεν, Εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα, θελει νυμφευθη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και θελει αναστησει σπερμα εις τον αδελφον αυτου.
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος αφου ενυμφευθη ετελευτησε, και μη εχων τεκνον, αφηκε την γυναικα αυτου εις τον αδελφον αυτου
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
ομοιως και ο δευτερος, και ο τριτος, εως των επτα.
And last of all the woman died also.
Υστερον δε παντων απεθανε και η γυνη.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
Εν τη αναστασει λοιπον τινος των επτα θελει εισθαι γυνη; διοτι παντες ελαβον αυτην.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
Αποκριθεις δε ο Ιησους, ειπε προς αυτους Πλανασθε μη γνωριζοντες τας γραφας μηδε την δυναμιν του Θεου.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Διοτι εν τη αναστασει ουτε νυμφευονται ουτε νυμφευουσιν, αλλ ειναι ως αγγελοι του Θεου εν ουρανω.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
Περι δε της αναστασεως των νεκρων δεν ανεγνωσατε το ρηθεν προς εσας υπο του Θεου, λεγοντος
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Εγω ειμαι ο Θεος του Αβρααμ και ο Θεος του Ισαακ και ο Θεος του Ιακωβ; δεν ειναι ο Θεος νεκρων, αλλα ζωντων.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
Και ακουσαντες οι οχλοι, εξεπληττοντο δια την διδαχην αυτου.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
Οι δε Φαρισαιοι, ακουσαντες οτι απεστομωσε τους Σαδδουκαιους, συνηχθησαν ομου.
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
Και εις εξ αυτων, νομικος, ηρωτησε πειραζων αυτον και λεγων
Master, which is the great commandment in the law?
Διδασκαλε, ποια εντολη ειναι μεγαλη εν τω νομω;
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Και ο Ιησους ειπε προς αυτον Θελεις αγαπα Κυριον τον Θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της διανοιας σου.
This is the first and great commandment.
Αυτη ειναι πρωτη και μεγαλη εντολη.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Δευτερα δε ομοια αυτης Θελεις αγαπα τον πλησιον σου ως σεαυτον.
On these two commandments hang all the law and the prophets.
Εν ταυταις ταις δυο εντολαις ολος ο νομος και οι προφηται κρεμανται.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
Και ενω ησαν συνηγμενοι οι Φαρισαιοι, ηρωτησεν αυτους ο Ιησους,
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
λεγων Τι σας φαινεται περι του Χριστου; τινος υιος ειναι; Λεγουσι προς αυτον Του Δαβιδ.
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
Λεγει προς αυτους Πως λοιπον ο Δαβιδ δια Πνευματος ονομαζει αυτον Κυριον, λεγων,
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
Ειπεν ο Κυριος προς τον Κυριον μου, Καθου εκ δεξιων μου εωσου θεσω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου;
If David then call him Lord, how is he his son?
Εαν λοιπον ο Δαβιδ ονομαζη αυτον Κυριον, πως ειναι υιος αυτου;
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
Και ουδεις ηδυνατο να αποκριθη προς αυτον λογον ουδ ετολμησε τις απ εκεινης της ημερας να ερωτηση πλεον αυτον.