Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Och Jesus gick därifrån, ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bådo honom giva akt på helgedomens byggnader.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Då svarade han och sade till dem: »Ja, I sen nu allt detta; men sannerligen säger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.»
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: »Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände.»
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Då svarade Jesus och sade till dem: »Sen till, att ingen förvillar eder.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra;
All these are the beginning of sorrows.
men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå --
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus,
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
Behold, I have told you before.
Jag har nu sagt eder det förut.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. --
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken;
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort -- så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid --
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer icke så snart',
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
och han begynner slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som äro druckna,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det,
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.»