Job 27

Moreover Job continued his parable, and said,
Potem dalej Ijob prowadził rzecz swoję, i rzekł:
As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;
Jako żyje Bóg, który odrzucił sąd mój, a Wszechmocny, który gorzkości nabawił duszy mojej:
All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;
Że póki staje tchu we mnie, i ducha Bożego w nozdrzach moich,
My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
Nie będą mówiły wargi moje nieprawości, a język mój nie będzie powiadał zdrady.
God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.
Nie daj Boże, żebym was miał usprawiedliwiać; póki dech we mnie, nie odstąpię od niewinności mojej.
My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.
Sprawiedliwości mojej trzymać się będę, a nie puszczę się jej; nie zawstydzi mię serce moje, pókim żyw.
Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.
Nieprzyjaciel mój będzie jako niezbożnik, a który powstaje przeciwko mnie, jako złośnik.
For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?
Co bowiem za nadzieja jest obłudnika, który się w łakomstwie kocha, gdy Bóg wydrze duszę jego.
Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
Izali Bóg usłyszy wołanie jego, gdy nań ucisk przyjdzie?
Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?
Izaż się w Wszechmocnym rozkocha? a będzie wzywał Boga na każdy czas?
I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.
Uczę was, będąc w ręce Bożej, a jako idę z Wszechmocnym, nie taję.
Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?
Oto wy to wszyscy widzicie; przeczże wżdy próżność mówicie?
This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.
Tenci jest dział człowieka bezbożnego u Boga, a toć dziedzictwo okrutnicy od Wszechmocnego wezmą.
If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
Jeźli się rozmnożą synowie jego, pójdą pod miecz: a potomstwo jego nie nasyci się chleba.
Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
Którzy po nim zostaną w śmierci pogrzebieni będą, a wdowy jego nie będą go płakały;
Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;
Choćby srebra nazgromadzał jako prochu, a nasprawiał szat jako błota:
He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.
Tedy nasprawiać ich on, ale sprawiedliwy oblekać je będzie, a srebro ono niewinny dzielić będzie.
He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.
Zbuduje dom swój jako mól, a jako stróż budę wystawi.
The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.
Bogaty zaśnie, a nie będzie pogrzebiony; spojrzyli kto, alić go niemasz.
Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.
Zachwycą go strachy jako wody, w nocy go porwie wicher.
The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.
Pochwyci go wiatr wschodni, a odejdzie; bo wicher ruszył go z miejsca swego.
For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.
Toć Bóg nań dopuści, a nie przepuści mu, choć przed ręką jego prędko uciekać będzie.
Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.
Klaśnie każdy nad nim rękoma swemi, i wysyka go z miejsca swego.