Job 26

But Job answered and said,
A Ijob odpowiadając rzekł:
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
Jakożeś ratował tego, który nie ma mocy? a jakoś wybawił ramię, które nie ma siły?
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Jakążeś dał radę temu, co nie ma mądrości? Azaś go samej rzeczy gruntownie nie wyuczył?
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
Komużeś powiedział te słowa? Czyjże duch wyszedł od ciebie?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
I martwe rzeczy rodzą się pod wodami, i obywatele ich.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Odkryte są przepaści przed nim, a nie ma przykrycia zatracenie.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Rozciągnął północy nad miejscem próżnem, a ziemię zawiesił na niczem.
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Zawiązuje wody na obłokach swoich, a nie rwie się obłok pod nimi.
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
Zatrzymuje stolicę swoję, rozpostarłszy nad nią obłok swój.
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
Położył granice wodom, aż weźmie koniec światłość i ciemność.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
Słupy niebieskie trzęsą się, i chwieją się na gromienie jego.
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
Mocą swą dzieli morze, a roztropnością swą uśmierza nawałności jego.
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
Duchem swym niebiosa przyozdobił, a ręka jego stworzyła węża skrętnego.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Oto teć są tylko części dróg jego, lecz i ta trocha niewybadana, cośmy słyszeli o nim, a grzmot wielkiej możności jego któż zrozumie?