Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
Ary Jesosy namaly, dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe:
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka, izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zananilahy.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady; fa tsy nety ho avy ireo.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin'ny efa nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra; koa mankanesa atỳ amin'ny fampakaram-bady ianareo.
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany, ary ny anankiray ho any amin'ny varony.
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka namono azy.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa ny efa nasaina no tsy miendrika.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara; ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
Ary nony efa niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
Dia hoy izy taminy: Ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: Afatory ny tongony aman-tànany, dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
For many are called, but few are chosen.
Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Ary tamin'izay dia lasa ny Fariseo ka niara-nisaina mba hamandrika Azy amin'ny teniny.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
Dia naniraka ny mpianany mbamin'ny Herodiana hankeo aminy izy ka nanao hoe: Mpampianatra ô, fantatray fa marina Hianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manahy olona, satria tsy mba mizaha tavan'olona.
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Koa lazao aminay ary izay hevitrao: Moa mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara, sa tsia?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany, dia nanao hoe: Nahoana no maka fanahy Ahy ianareo, ry mpihatsaravelatsihy?
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Asehoy Ahy ny farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nitondrany denaria Izy.
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
Ary hoy Jesosy taminy: An'iza ity sary sy soratra ity?
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
Hoy izy taminy: An'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: Aloavy ho an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
Ary nony nahare izy, dia gaga, ary dia nandao Azy ka lasa nandeha.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
Tamin'izany andro izany dia nankeo amin'i Jesosy ny Sadoseo sasany, izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, ka nanontany Azy hoe:
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
Mpampianatra ô, Mosesy nilaza hoe: Raha misy maty momba, aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny ka hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny (Deo. 25. 5).
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Koa nisy fito mirahalahy tetỳ aminay; ary ny zokiny nampaka-bady, dia maty, ary satria tsy nanan-janaka iry, dia navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny;
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo, hatramin'ny fahafito.
And last of all the woman died also.
Koa faran'izy rehetra dia maty koa ravehivavy.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
Ary amin'ny fitsanganan'ny maty, ho vadin'iza amin'izy fito mirahalahy moa ravehivavy? satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Fa amin'ny fitsanganan'ny maty dia tsy mba hisy hampaka-bady, na havoaka hampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
Fa ny amin'ny fitsanganan'ny maty, moa tsy mbola novakinareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Izaho no Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr'isaka ary Andriamanitr'i Jakoba (Eks. 3. 6)? Andriamanitra tsy an'ny maty, fa an'ny velona.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
Ary ny vahoaka, raha nandre, dia talanjona tamin'ny fampianarany.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
Fa ny Fariseo, nony nandre fa nampahasina ny Sadoseo Izy, dia niangona.
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
Ary ny anankiray tamin'ireo, izay mpahay lalàna, nanontany naka fanahy Azy ka nanao hoe:
Master, which is the great commandment in the law?
Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna?
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deo. 6. 5).
This is the first and great commandment.
Izany no didy lehibe sady voalohany.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18).
On these two commandments hang all the law and the prophets.
Izany didy roa izany no ihantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
Ary rehefa tafangona ny Fariseo, dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe:
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
Ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak'iza moa Izy? Hoy izy taminy: Zanak'i Davida.
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
Hoy Jesosy taminy: Koa nahoana ary Davida amin'ny Fanahy no manao Azy hoe Tompo, ka manao hoe:
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao (Sal. 110. 1)?
If David then call him Lord, how is he his son?
Koa raha Davida ary manao Azy hoe Tompo, ahoana no maha-zanany Azy?
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
Dia tsy nisy nahavaly Azy na dia teny iray akory aza; ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahy nanontany Azy intsony.