Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
For many are called, but few are chosen.
Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, a kik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván őt, elmenének.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt,
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
Mondván: Mester, Mózes azt mondotta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszszon magot testvérének.
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Vala pedig minálunk hét testvér: és az első feleséget vevén, meghala; és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá;
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
Hasonlóképen a második is, a harmadik is, mind hetediglen.
And last of all the woman died also.
Legutoljára pedig az asszony is meghala.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az ő tudományán.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémította vala, egybegyűlének;
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:
Master, which is the great commandment in the law?
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
This is the first and great commandment.
Ez az első és nagy parancsolat.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
On these two commandments hang all the law and the prophets.
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
If David then call him Lord, how is he his son?
Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni.