Job 33

Wherefore, Job, I pray thee, hear my speeches, and hearken to all my words.
No azért halld meg csak Jób az én szavaimat, és vedd füledbe minden beszédemet!
Behold, now I have opened my mouth, my tongue hath spoken in my mouth.
Ímé, megnyitom már az én szájamat, és a beszéd nyelvem alatt van már.
My words shall be of the uprightness of my heart: and my lips shall utter knowledge clearly.
Igaz szívből *származnak* beszédeim, tiszta tudományt hirdetnek ajkaim.
The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.
Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.
If thou canst answer me, set thy words in order before me, stand up.
Ha tudsz, czáfolj meg; készülj fel ellenem és állj elő!
Behold, I am according to thy wish in God's stead: I also am formed out of the clay.
Ímé, én szintúgy Istené vagyok, mint te; sárból formáltattam én is.
Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee.
Ímé, a tőlem való félelem meg ne háborítson; kezem nem lészen súlyos rajtad.
Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying,
Csak az imént mondtad fülem hallatára, hallottam a beszédnek hangját:
I am clean without transgression, I am innocent; neither is there iniquity in me.
Tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül: mocsoktalan vagyok, bűn nincsen bennem.
Behold, he findeth occasions against me, he counteth me for his enemy,
Ímé, vádakat talál ki ellenem, ellenségének tart engem!
He putteth my feet in the stocks, he marketh all my paths.
Békóba veti lábaimat, és őrzi minden ösvényemet.
Behold, in this thou art not just: I will answer thee, that God is greater than man.
Ímé, ebben nincsen igazad - azt felelem néked - mert nagyobb az Isten az embernél!
Why dost thou strive against him? for he giveth not account of any of his matters.
Miért perelsz vele? Azért, hogy egyetlen beszédedre sem felelt?
For God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not.
Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá!
In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed;
Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházokban szenderegnek;
Then he openeth the ears of men, and sealeth their instruction,
Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésökkel.
That he may withdraw man from his purpose, and hide pride from man.
Hogy eltérítse az embert a *rossz* cselekedettől, és elrejtse a kevélységet a férfi elől.
He keepeth back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword.
Visszatartja lelkét a romlástól, és életét hogy azt fegyver ne járja át.
He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain:
Fájdalommal is bünteti az ő ágyasházában, és csontjainak szüntelen való háborgásával.
So that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat.
Úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől.
His flesh is consumed away, that it cannot be seen; and his bones that were not seen stick out.
Húsa szemlátomást aszik le róla; csontjai, a melyeket látni nem lehetett, kiülnek.
Yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers.
És lelke közelget a sírhoz, s élete a halál angyalaihoz.
If there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand, to shew unto man his uprightness:
Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét;
Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit: I have found a ransom.
És *az Isten* könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!
His flesh shall be fresher than a child's: he shall return to the days of his youth:
Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait.
He shall pray unto God, and he will be favourable unto him: and he shall see his face with joy: for he will render unto man his righteousness.
Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát.
He looketh upon men, and if any say, I have sinned, and perverted that which was right, and it profited me not;
Az emberek előtt énekel és mondja: Vétkeztem és az igazat elferdítettem vala, de nem e szerint fizetett meg nékem;
He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light.
Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi.
Lo, all these things worketh God oftentimes with man,
Ímé, mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel,
To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living.
Hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával.
Mark well, O Job, hearken unto me: hold thy peace, and I will speak.
Figyelj Jób, *és* hallgass meg engem; hallgass, hadd szóljak én!
If thou hast any thing to say, answer me: speak, for I desire to justify thee.
Ha van mit mondanod, czáfolj meg; szólj, mert igen szeretném a te igazságodat.
If not, hearken unto me: hold thy peace, and I shall teach thee wisdom.
Ha *pedig* nincs, hallgass meg engem, hallgass és megtanítlak téged a bölcseségre!