Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
És szóla Elihu, és monda:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl *talált* hibám nélkül!
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Ha tehát van eszed, halld meg ezt, *és* a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas *is* eltűnik kéz nélkül!
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Avagy te szerinted fizessen-é *csak azért,* mert ezt megveted, *és* hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.