Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
Antan Jezi t'ap pale ak moun yo, li pran rakonte yo yon lòt parabòl:
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
Nan Peyi Wa ki nan syèl la, se tankou yon wa ki t'ap fete nòs pitit gason li.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
Li voye domestik li yo rele moun ki te envite nan nòs la. Men, yo yonn pa t' vle vini.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Lè sa a, wa a voye lòt domestik, li di yo: Ale di envite yo manje a pare koulye a. Mwen gen tan fè touye towo bèf mwen yo ak lòt bèt gra mwen yo. Tout bagay pare. vin nan nòs la.
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
Men, envite yo pa fè ka sa l' voye di yo a, y al okipe zafè yo. Yonn ladan yo ale nan jaden l', yon lòt ale nan trafik li.
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
Gen ladan yo ki pran domestik yo, yo maltrete yo, yo touye yo.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Wa a fè yon gwo kòlè, li voye sòlda l' yo touye ansasen yo. Apre sa, li fè mete dife nan lavil yo a.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Lè sa a, li di domestik li yo: Manje nòs la pare, men moun ki te envite yo pa t' merite sa.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Ale sou granchemen, envite tout moun nou jwenn pou yo vini nan nòs la.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
Domestik yo ale nan tout granchemen, yo sanble tout moun yo jwenn, ni move ni bon. Konsa, kote yo t'ap fè nòs la te plen moun.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
Wa a vin antre pou wè envite yo. Je l' al tonbe sou yon nonm ki pa t' abiye ak rad nòs la.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
Wa a di li: Zanmi, kouman ou fè antre isit la san ou pa mete rad nòs la sou ou? Nonm lan pa di yon mo.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Wa a di domestik li yo: Mare de pye l' ak de men l', voye l' jete deyò nan fènwa a. Se la la gen pou l' kriye, pou l' manje dan li.
For many are called, but few are chosen.
Paske, yo envite anpil moun, men se de twa ase y'a chwazi.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Lè sa a, farizyen yo ale, yo mete tèt yo ansanm pou wè ki jan yo ta ka pran pawòl nan bouch Jezi pou akize li.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
Yo voye disip pa yo ansanm ak patizan Ewòd yo bò kot Jezi pou mande li: Mèt, nou konnen ou se moun ki kare. W'ap moutre chemen Bondye a jan l' ye a, ou pa pè pesonn. Paske, ou pa gade sou figi moun.
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Enben, kisa ou di nan sa: Eske lalwa pèmèt nou peye Seza lajan kontribisyon an, wi ou non?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Men, Jezi te konnen move lide yo te gen dèyè tèt yo, li reponn: Poukisa n'ap chache pran m' nan pèlen konsa, bann ipokrit?
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Moutre m' pyès lajan nou sèvi pou peye taks la. Yo moutre l' yon pyès lajan.
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
Jezi mande yo: Pòtre ki moun avèk non ki moun ki sou li?
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
Yo reponn li: Se pòtre Seza ak non Seza. Lè sa a li di yo: Bay Seza sa ki pou Seza, bay Bondye sa ki pou Bondye.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
Lè yo tande sa, yo pa t' manke sezi. Yo kite l', y al fè wout yo.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
Menm jou a, sadiseyen yo vin bò kot Jezi. (Se sadiseyen yo ki di moun mouri pa leve). Yo poze Jezi keksyon sa a:
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
Mèt, Moyiz te di si yon nonm mouri san kite pitit, frè l' gen pou marye ak madanm defen an pou l' ka fè pitit pou frè l' ki mouri a.
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Se konsa, te gen sèt frè, moun isit ansanm ak nou. Premye a marye, li mouri san l' pa t' gen pitit. Li kite madanm li pou frè li.
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
Dezyèm lan pase menm jan an tou. Twazyèm lan tou. Konsa, konsa, jouk tout sèt frè yo fin pase.
And last of all the woman died also.
Apre yo tout fin mouri, fanm lan mouri li menm tou.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
Lè mò yo va gen pou leve, madanm kilès li pral ye la a? Paske, li te madanm yo tout.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
Jezi reponn yo: Nou nan lerè wi. Nou pa konprann sa ki ekri nan Liv la, ni nou pa konnen pouvwa Bondye.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Lè mò yo va gen pou leve, fanm ak gason pa nan marye ankò. Tout moun pral viv tankou zanj Bondye nan syèl la.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
Pou keksyon mò yo k'ap leve vivan ankò, èske nou pa li sa Bondye te di nou:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Mwen se Bondye Abraram, Bondye Izarak, Bondye Jakòb? Bondye pa Bondye moun mouri, li se Bondye moun vivan.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
Tout moun ki t'ap koute l' yo te sezi tande sa l' t'ap di yo.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
Lè farizyen yo tande jan Jezi te fèmen bouch sadiseyen yo, yo tout sanble. Yo te vle pran Jezi nan pèlen.
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
Yonn ladan yo ki te dirèktè lalwa mande li:
Master, which is the great commandment in the law?
Mèt, ki kòmandman ki pi konsekan nan tout lalwa a?
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Jezi reponn li: Se pou ou renmen Mèt la, Bondye, ou ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou.
This is the first and great commandment.
Se kòmandman sa a ki pi gwo, ki pi konsekan.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Men dezyèm kòmandman an ki gen menm enpòtans ak premye a: se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou.
On these two commandments hang all the law and the prophets.
De kòmandman sa yo, se yo ki fondasyon tou sa ki nan lalwa Moyiz la ak tou sa pwofèt yo te moutre.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
Antan farizyen yo te sanble, Jezi poze yo keksyon sa a:
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
Dapre nou, kisa Kris la ye? Pitit kilès li ye? Yo reponn li: Li se pitit pitit David!
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
Jezi di yo: Bon, kouman David fè rele l' Seyè? Paske se Lespri Bondye a menm ki te fè l' di:
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
Bondye te di Seyè mwen an: Chita la sou bò dwat mwen, jouk tan mwen mete lènmi ou yo anba pye ou.
If David then call him Lord, how is he his son?
Si David rele Kris la Seyè, ki jan pou Kris la ka pitit pitit David?
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
Okenn moun pa t' kapab reponn li yon mo. Depi jou sa a pesonn pa t' gen odas poze l' keksyon ankò.