Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Kaj Jesuo, elirinte, ekforiris de la templo; kaj liaj disĉiploj venis al li, por montri al li la konstruaĵojn de la templo.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Sed li responde diris al ili: Ĉu vi ne vidas ĉion tion? vere mi diras al vi: Ne estos lasita ĉi tie ŝtono sur ŝtono, kiu ne estos deĵetita.
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Kaj dum ili sidis sur la monto Olivarba, la disĉiploj venis aparte al li, dirante: Diru al ni, kiam tio estos? Kaj kio estas la signo de via alesto kaj de la maturiĝo de la mondaĝo?
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Kaj Jesuo, respondante, diris al ili: Gardu vin, ke neniu vin forlogu.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Ĉar multaj venos en mia nomo, dirante: Mi estas la Kristo; kaj ili forlogos multajn.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Kaj vi aŭdos pri militoj kaj famoj de militoj. Zorgu, ke vi ne maltrankviliĝu; ĉar tio devas okazi; sed ankoraŭ ne estas la fino.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Ĉar leviĝos nacio kontraŭ nacion, kaj regno kontraŭ regnon; kaj estos malsatoj kaj tertremoj en diversaj lokoj.
All these are the beginning of sorrows.
Sed ĉio tio estas komenco de suferoj.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Tiam oni transdonos vin al afliktado, kaj mortigos vin; kaj vi estos malamataj de ĉiuj nacioj pro mia nomo.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Tiam multaj ofendiĝos, kaj perfidos unu la alian, kaj malamos unu la alian.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Kaj multaj falsaj profetoj leviĝos, kaj forlogos multajn.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Kaj pro la multobligo de maljusteco, la amo de la plimulto malvarmiĝos.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Sed kiu persistos ĝis la fino, tiu estos savita.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Kaj ĉi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al ĉiuj nacioj; kaj tiam venos la fino.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Kiam do vi vidos la abomenindaĵon de dezerteco, pri kiu estas dirite de la profeto Daniel, starantan sur la sankta loko (la leganto komprenu),
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
tiam tiuj, kiuj estas en Judujo, forkuru al la montoj;
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
kiu estas sur la tegmento, tiu ne malsupreniru, por preni ion el sia domo;
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
kaj kiu estas sur la kampo, tiu ne revenu, por preni sian mantelon.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Sed ve al la gravedulinoj kaj al la suĉigantinoj en tiuj tagoj!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Kaj preĝu, ke via forkurado ne estu en vintro nek en sabato;
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
ĉar tiam estos granda aflikto tia, kia ne estis de la komenco de la mondo ĝis nun, nek iam estos.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Kaj se tiuj tagoj ne estus mallongigitaj, neniu karno estus savita; sed pro la elektitoj tiuj tagoj estos mallongigitaj.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Tiam se iu diros al vi: Jen ĉi tie la Kristo, aŭ: Tie; ne kredu;
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
ĉar leviĝos falsaj kristoj kaj falsaj profetoj kaj faros grandajn signojn kaj miraklojn, tiel ke ili forlogus, se eble, eĉ la elektitojn.
Behold, I have told you before.
Jen mi antaŭdiris al vi.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Se oni do diros al vi: Jen li estas en la dezerto; ne eliru; aŭ: Jen li estas en sekretaj ĉambroj; ne kredu.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Ĉar kiel la fulmo venas el la oriento kaj montriĝas ĝis la okcidento, tiel ankaŭ estos la alesto de la Filo de homo.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Kie ajn estos la kadavro, tien kolektiĝos la agloj.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Sed tuj post la aflikto de tiuj tagoj la suno mallumiĝos, kaj la luno ne donos sian lumon, kaj la steloj falos el la ĉielo, kaj la potencoj de la ĉielo ŝanceliĝos;
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
kaj tiam aperos sur la ĉielo la signo de la Filo de homo, kaj tiam ploros ĉiuj gentoj de la tero, kaj oni vidos la Filon de homo, venantan en la nuboj de la ĉielo kun potenco kaj granda gloro.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Kaj li elsendos siajn anĝelojn kun granda sono de trumpeto, kaj ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ventoj, el limo ĝis limo de la ĉielo.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
De la figarbo lernu ĝian parabolon: kiam ĝia branĉo jam moliĝis kaj aperigas foliojn, tiam vi scias, ke la somero estas proksima;
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
tiel same vi, kiam vi vidos ĉion tion, tiam sciu, ke li estas proksima, ĉe la pordoj.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Vere mi diras al vi: Ĉi tiu generacio ne forpasos, ĝis ĉio tio plenumiĝos.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
La ĉielo kaj la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Sed pri tiu tago kaj la horo scias neniu, eĉ ne la anĝeloj de la ĉielo, nek la Filo, sed la Patro sola.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Sed kiel la tagoj de Noa, tiel estos la alesto de la Filo de homo.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Ĉar kiel dum la tagoj, kiuj estis antaŭ la diluvo, oni manĝis kaj trinkis, edziĝis kaj edziniĝis, ĝis la tago, kiam Noa eniris en la arkeon,
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
kaj oni ne eksciis, ĝis la diluvo venis kaj forprenis ĉiujn; tiel estos la alesto de la Filo de homo.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Tiam du viroj estos sur kampo: unu estos prenita, kaj la alia lasita;
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
du virinoj estos muelantaj apud muelilo: unu estos prenita, kaj la alia lasita.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Tial viglu; ĉar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Sed sciu tion, ke se la dommastro scius, en kiu gardoparto venos la ŝtelisto, li viglus kaj ne lasus sian domon trafosiĝi.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Tial vi ankaŭ estu pretaj; ĉar en horo, kiam vi ne atendas, la Filo de homo venas.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Kiu do estas la fidela kaj prudenta servisto, kiun la sinjoro starigis super siajn domanojn, por doni al ili nutraĵon ĝustatempe?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Feliĉa estas tiu servisto, kiun lia sinjoro, veninte, trovos tiel faranta.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Vere mi diras al vi, ke super sian tutan havon li starigos lin.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Sed se tiu malbona servisto diros en sia koro: Mia sinjoro malfruas;
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
kaj komencos bati siajn kunservistojn, kaj manĝi kaj trinki kun la drinkuloj,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
la sinjoro de tiu servisto venos en tago, kiam li ne atendas, kaj en horo, kiam li ne scias,
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
kaj distranĉos lin, kaj difinos lian parton kun la hipokrituloj; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.