Matthew 25

Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
Tiam la regno de la ĉielo estos komparata al dek virgulinoj, kiuj prenis siajn lampojn kaj eliris renkonte al la fianĉo.
And five of them were wise, and five were foolish.
Kaj kvin el ili estis malprudentaj, kaj kvin estis prudentaj.
They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:
La malprudentaj, prenante la lampojn, ne prenis oleon kun si;
But the wise took oil in their vessels with their lamps.
sed la prudentaj prenis oleon en la vazoj kun siaj lampoj.
While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
Kaj kiam la fianĉo malfruis, ili ĉiuj malviglis kaj dormis.
And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
Sed je la noktomezo estis ekkrio: Jen la fianĉo! eliru al li renkonte.
Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
Tiam ĉiuj tiuj virgulinoj leviĝis, kaj ordigis siajn lampojn.
And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
Kaj la malprudentaj diris al la prudentaj: Donu al ni el via oleo, ĉar niaj lampoj estingiĝas.
But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
Sed la prudentaj respondis, dirante: Eble ne estos sufiĉe por ni kaj vi; iru prefere al la vendistoj, kaj aĉetu por vi mem.
And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.
Kaj dum ili iris, por aĉeti, alvenis la fianĉo; kaj tiuj, kiuj estis pretaj, eniris kun li al la edziĝa festo, kaj la pordo estis fermita.
Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
Poste venis ankaŭ la ceteraj virgulinoj, dirante: Sinjoro, sinjoro, malfermu al ni.
But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
Sed li responde diris: Vere mi diras al vi: Mi vin ne konas.
Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.
Tial viglu, ĉar vi ne scias la tagon nek la horon.
For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.
Ĉar tiel estas, kvazaŭ viro, forvojaĝonte, alvokis siajn servistojn, kaj komisiis al ili siajn posedaĵojn.
And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.
Kaj al unu li donis kvin talantojn, al alia du, al alia unu; al ĉiu laŭ lia kapableco; kaj li tuj forvojaĝis.
Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.
Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, iris kaj negocadis per ili, kaj gajnis pluajn kvin talantojn.
And likewise he that had received two, he also gained other two.
Tiel same ankaŭ tiu, kiu ricevis la du, gajnis pluajn du.
But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.
Sed tiu, kiu ricevis la unu, foriris kaj fosis en la tero, kaj kaŝis la monon de sia sinjoro.
After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.
Kaj post longa tempo la sinjoro de tiuj servistoj venis, kaj faris kun ili kalkulon.
And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.
Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, venis kaj alportis pluajn kvin talantojn, dirante: Sinjoro, vi komisiis al mi kvin talantojn; jen mi gajnis pluajn kvin talantojn.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Lia sinjoro diris al li: Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la ĝojon de via sinjoro.
He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.
Kaj venis ankaŭ tiu, kiu ricevis la du talantojn, kaj diris: Sinjoro, vi komisiis al mi du talantojn; jen mi gajnis pluajn du talantojn.
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Lia sinjoro diris al li: Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la ĝojon de via sinjoro.
Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
Kaj venis ankaŭ tiu, kiu ricevis la unu talanton, kaj diris: Sinjoro, mi sciis, ke vi estas severa homo, rikoltanta, kie vi ne semis, kaj kolektanta, kie vi ne disŝutis;
And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.
kaj mi timis, kaj foriris, kaj kaŝis vian talanton en la tero; jen vi havas vian propraĵon.
His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:
Sed lia sinjoro responde diris al li: Vi malbona kaj mallaborema servisto, vi sciis, ke mi rikoltas, kie mi ne semis, kaj kolektas, kie mi ne disŝutis;
Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.
pro tio vi devus doni mian monon al la bankistoj, kaj veninte, mi ricevus mian propraĵon kun procento.
Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
Forprenu de li do la talanton, kaj donu ĝin al tiu, kiu havas la dek talantojn.
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.
Ĉar al ĉiu, kiu havas, estos donite, kaj li havos abundegon; sed for de tiu, kiu ne havas, eĉ tio, kion li havas, estos prenita.
And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Kaj elĵetu la senutilan serviston en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:
Sed kiam la Filo de homo venos en sia gloro, kaj ĉiuj anĝeloj kun li, tiam li sidos sur la trono de sia gloro;
And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:
kaj antaŭ li kolektiĝos ĉiuj nacioj, kaj li apartigos ilin unu de alia, kiel paŝtisto apartigas la ŝafojn for de la kaproj;
And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
kaj li starigos la ŝafojn dekstre de li, kaj la kaprojn maldekstre.
Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
Tiam diros la Reĝo al tiuj, kiuj staras dekstre de li: Venu, vi benataj de mia Patro, heredu la regnon preparitan por vi de post la komenco de la mondo;
For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
ĉar mi malsatis, kaj vi donis al mi manĝi; mi soifis, kaj vi donis al mi trinki; mi estis fremda, kaj vi gastigis min;
Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
nuda, kaj vi vestis min; mi malsanis, kaj vi vizitis min; mi estis en malliberejo, kaj vi venis al mi.
Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?
Tiam respondos al li la justuloj, dirante: Sinjoro, kiam ni vin vidis malsata, kaj vin satigis? aŭ soifanta, kaj trinkigis vin?
When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
Kaj kiam ni vidis vin fremda kaj gastigis vin? aŭ nuda, kaj vin vestis?
Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
Kaj kiam ni vidis vin malsana aŭ en malliberejo, kaj venis al vi?
And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
Kaj la Reĝo respondos kaj diros al ili: Vere mi diras al vi: Kiom vi faris al unu el ĉi tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tiom vi faris al mi.
Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
Tiam li diros al tiuj, kiuj staras maldekstre: For de mi, vi malbenitaj, en la eternan fajron, kiu estas preparita por la diablo kaj liaj anĝeloj;
For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
ĉar mi malsatis, kaj vi ne donis al mi manĝi; mi soifis, kaj vi ne donis al mi trinki;
I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
mi estis fremda, kaj vi ne gastigis min; nuda, kaj vi ne vestis min; malsana kaj en malliberejo, kaj vi ne vizitis min.
Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
Tiam ili ankaŭ respondos, dirante: Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata, aŭ soifanta, aŭ fremda, aŭ nuda, aŭ malsana, aŭ en malliberejo, kaj ne servis al vi?
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.
Tiam li respondos al ili, dirante: Vere mi diras al vi: Kiom vi ne faris al unu el ĉi tiuj la plej malgrandaj, tiom vi ne faris al mi.
And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.
Kaj ĉi tiuj foriros en eternan punon, sed la justuloj en eternan vivon.