Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
Kaj respondante, Jesuo denove parolis al ili parabole, dirante:
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
La regno de la ĉielo similas al unu reĝo, kiu faris edziĝan feston por sia filo,
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
kaj sendis siajn sklavojn, por voki la invititojn al la edziĝa festo; kaj ili ne volis veni.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Poste li sendis aliajn sklavojn, dirante: Diru al la invititoj: Jen mi preparis la manĝon; miaj bovoj kaj miaj grasigitaj brutoj estas buĉitaj, kaj ĉio estas preta; venu al la edziĝa festo.
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
Sed ili malatentis, kaj foriris, unu al sia bieno, alia al sia komercado;
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
kaj la ceteraj, kaptinte liajn sklavojn, perfortis kaj mortigis ilin.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
Kaj la reĝo koleris; kaj sendinte siajn armeojn, li pereigis tiujn mortigintojn kaj bruligis ilian urbon.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Tiam li diris al siaj sklavoj: La edziĝa festo estas preta, sed la invititoj ne estis indaj.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Iru do al la disirejoj de la vojoj, kaj ĉiujn, kiujn vi trovos, invitu al la edziĝa festo.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
Kaj tiuj sklavoj, elirinte sur la vojojn, kunvenigis ĉiujn, kiujn ili trovis, malbonajn kaj bonajn; kaj la edziĝa festo pleniĝis de gastoj.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
Sed la reĝo, enveninte por rigardi la gastojn, tie vidis viron, kiu ne havis sur si edziĝofestan veston;
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
kaj li diris al li: Amiko, kiel vi envenis ĉi tien, ne havante edziĝofestan veston? Kaj li silentadis.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Tiam la reĝo diris al siaj servantoj: Ligu lin mane kaj piede, kaj elĵetu lin en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
For many are called, but few are chosen.
Ĉar multaj estas vokitaj, sed malmultaj estas elektitaj.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Tiam iris la Fariseoj, kaj konsiliĝis, kiel ili povos impliki lin per interparolado.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
Kaj ili sendis al li siajn disĉiplojn kun la Herodanoj, por diri: Majstro, ni scias, ke vi estas verama, kaj instruas laŭ vero la vojon de Dio, kaj ne zorgas pri iu ajn; ĉar vi ne favoras la personon de homoj.
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Diru do al ni, kiel ŝajnas al vi? ĉu konvenas doni tributon al Cezaro, aŭ ne?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
Sed Jesuo, sciante ilian ruzecon, diris: Kial vi min provas, hipokrituloj?
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Montru al mi la tributan moneron. Kaj ili alportis al li denaron.
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
Kaj li diris al ili: Kies estas ĉi tiu bildo kaj la surskribaĵo?
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
Ili diris al li: De Cezaro. Tiam li diris al ili: Redonu do al Cezaro la propraĵon de Cezaro, kaj al Dio la propraĵon de Dio.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
Kaj aŭdinte, ili miris, kaj lin lasis kaj foriris.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
En tiu sama tago alvenis al li Sadukeoj, kiuj diras, ke ne estas releviĝo; kaj ili demandis lin, dirante:
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
Majstro, Moseo diris: Se iu mortas, ne havante infanojn, lia frato edziĝu kun lia edzino kaj naskigu idaron al sia frato.
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
Estis ĉe ni sep fratoj; kaj la unua edziĝis kaj mortis, kaj ne havante idaron, lasis sian edzinon al sia frato;
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
tiel same ankaŭ la dua, kaj la tria, ĝis la sepa.
And last of all the woman died also.
Kaj post ĉiuj la virino mortis.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
En la releviĝo do, por kiu el la sep ŝi estos edzino? ĉar ĉiuj ŝin havis.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
Sed Jesuo responde diris: Vi eraras, ne sciante la Skribojn, nek la potencon de Dio.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Ĉar en la releviĝo oni nek edziĝas nek edziniĝas, sed estas kiel anĝeloj en la ĉielo.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
Sed pri la releviĝo el la mortintoj, ĉu vi ne legis tion, kio estis dirita al vi de Dio, nome:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
Mi estas la Dio de Abraham kaj la Dio de Isaak kaj la Dio de Jakob? Dio estas Dio ne de la mortintoj, sed de la vivantoj.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
Kaj kiam la homamaso tion aŭdis, ili miregis pro lia instruado.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
Sed la Fariseoj, aŭdinte, ke li silentigis la Sadukeojn, kune kolektiĝis.
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
Kaj unu el ili, leĝisto, demandis lin, provante lin:
Master, which is the great commandment in the law?
Majstro, kiu estas la granda ordono en la leĝo?
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Kaj li diris al li: Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.
This is the first and great commandment.
Ĉi tiu estas la granda kaj la unua ordono.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Kaj dua estas simila al ĝi: Amu vian proksimulon kiel vin mem.
On these two commandments hang all the law and the prophets.
De ĉi tiuj du ordonoj dependas la tuta leĝo kaj la profetoj.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
Kaj kiam la Fariseoj jam kunvenis, Jesuo ilin demandis,
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
dirante: Kion vi pensas pri la Kristo? kies filo li estas? Ili diris al li: De David.
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
Li diris al ili: Kial do David, en la Spirito, lin nomas Sinjoro, dirante:
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
La Eternulo diris al mia Sinjoro: Sidu dekstre de Mi, Ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj?
If David then call him Lord, how is he his son?
Se do David nomas lin Sinjoro, kiel li estas lia filo?
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
Kaj neniu povis respondi unu vorton al li, nek iu post tiu tago plu kuraĝis fari al li demandon.