Job 27

Moreover Job continued his parable, and said,
Kaj Ijob daŭrigis siajn sentencojn, kaj diris:
As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;
Kiel vivas Dio, kiu rifuzis al mi miajn rajtojn, Kaj la Plejpotenculo, kiu afliktas mian animon:
All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;
Tiel longe, kiel mia animo estas en mi Kaj la spiro de Dio en mia nazo,
My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
Miaj lipoj ne eldiros malĝustaĵon, Kaj mia lango ne diros malveraĵon.
God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.
Malproksime estas de mi, Rigardi vin kiel pravajn; Ĝis mia morto mi ne ĉesos rigardi min kiel senkulpan.
My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.
Mian pravecon mi tenas forte, kaj mi ne ellasos ĝin; Dum mia tuta vivo mia koro ne faros al mi riproĉon pri tio.
Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.
Mia malamiko estu rigardata kiel malvirtulo, Kaj mia kontraŭulo kiel malpiulo.
For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?
Ĉar kio estas la espero de hipokritulo, Kiam Dio faras al li finon, elŝiras lian animon?
Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
Ĉu lian kriadon Dio aŭskultos, Kiam trafos lin malfeliĉo?
Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?
Ĉu li povas havi ĝuon de la Plejpotenculo, Voki al Dio en ĉiu tempo?
I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.
Mi instruos vin pri la mano de Dio; Mi ne kaŝos antaŭ vi tion, kio estas ĉe la Plejpotenculo.
Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?
Jen vi ĉiuj mem vidis; Kial do vi parolas senenhavaĵon?
This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.
Tia estas la sorto de malbona homo ĉe Dio, Kaj la parto, kiun tiranoj ricevas de la Plejpotenculo:
If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
Se li havos multe da filoj, ili iros sub la glavon; Kaj lia devenantaro ne havos sate panon.
Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
Tiujn, kiuj restos ĉe li, enterigos la morto; Kaj liaj vidvinoj ne ploros.
Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;
Se li kolektos arĝenton kiel polvon Kaj pretigos al si vestojn kiel argilon,
He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.
Tiam li pretigos, sed justulo metos sur sin la vestojn, Kaj senkulpulo dividos la arĝenton.
He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.
Li konstruas sian domon kiel tineo, Kaj kiel gardisto, kiu faras al si laŭbon.
The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.
Li kuŝiĝas riĉa, kaj nenion kunportas; Li malfermas la okulojn, kaj jam nenio ekzistas.
Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.
Teruro superfalos lin kiel akvo; En la nokto forportos lin ventego.
The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.
Levos lin vento orienta, kaj foriros, Kaj forblovos lin de lia loko.
For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.
Li tion ĵetos sur lin senkompate; De Lia mano li kuros kaj kuros.
Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.
Oni kunfrapos pri li la manojn, Kaj oni fajfos pri li sur lia loko.