Luke 2

And it came to pass in those days, that there went out a decree from Cæsar Augustus, that all the world should be taxed.
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
(And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)
Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
And all went to be taxed, every one into his own city.
En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judæa, unto the city of David, which is called Bethlehem; (because he was of the house and lineage of David:)
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child.
Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn.
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid.
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.
En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,
En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child.
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.
And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds.
En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.
Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.
And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them.
En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.
En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.
And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to present him to the Lord;
En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;
(As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord;)
(Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)
And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, A pair of turtledoves, or two young pigeons.
En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.
And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.
En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ.
En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law,
En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;
Then took he him up in his arms, and blessed God, and said,
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
For mine eyes have seen thy salvation,
Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
Which thou hast prepared before the face of all people;
Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.
Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.
And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.
En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.
And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;
En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.
(Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.
(En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;
En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.
And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.
En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.
And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.
En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth.
En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.
En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.
Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.
En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.
And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.
En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;
And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it.
En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.
But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance.
Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden.
And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him.
En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende.
And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.
En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.
And all that heard him were astonished at his understanding and answers.
En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.
En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
And he said unto them, How is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father's business?
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?
And they understood not the saying which he spake unto them.
En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his mother kept all these sayings in her heart.
En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.
And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.
En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.