Psalms 37

Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.
Žalm Davidův. Nehněvej se příčinou zlostníků, nechtěj záviděti těm, kteříž páší nepravost.
For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.
Nebo jako tráva v náhle podťati budou, a jako zelená bylina uvadnou.
Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
Doufej v Hospodina, a
Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.
Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.
Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.
Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví.
And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
A vyvedeť spravedlnost tvou jako světlo, a nevinu tvou jako poledne.
Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se příčinou toho, jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž provodí, cožkoli umyslil.
Cease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.
Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl.
For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.
Nebo zlostníci vypléněni budou, ale ti, kteříž očekávají na Hospodina, dědičně zemí vládnouti budou.
For yet a little while, and the wicked shall not be: yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be.
Po malé chvíli zajisté, anť bezbožníka nebude, a pohledíš na místo jeho, anť ho již není.
But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.
Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje.
The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth.
Zle myslí bezbožník o spravedlivém, a škřipí na něj zuby svými,
The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming.
Ale Hospodin směje se jemu; nebo vidí, že se přibližuje den jeho.
The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.
Vytrhujíť bezbožníci meč, a natahují lučiště své, aby porazili chudého a nuzného, aby hubili ty, kteříž jsou ctného obcování;
Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.
Ale meč jejich vejde v jejich srdce, a lučiště jejich budou polámána.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.
Lepší jest málo, což má spravedlivý, než veliká bohatství bezbožníků mnohých.
For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.
Nebo ramena bezbožných polámána budou, spravedlivé pak zdržuje Hospodin.
The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.
Znáť Hospodin dny upřímých, protož dědictví jejich na věky zůstane.
They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.
Nebudouť zahanbeni v čas zlý, a ve dnech hladu nasyceni budou;
But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat of lambs: they shall consume; into smoke shall they consume away.
Ale bezbožníci zahynou, a nepřátelé Hospodinovi, jak tuk beranů s dymem mizí, tak zmizejí.
The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.
Vypůjčuje bezbožník, a nemá co oplatiti, ale spravedlivý milost činí, a rozdává.
For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be cursed of him shall be cut off.
Nebo požehnaní ode Pána zemí vládnouti budou, ale zlořečení od něho budou vypléněni.
The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.
Krokové člověka spravedlivého od Hospodina spravováni bývají, a cestu jeho libuje.
Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the LORD upholdeth him with his hand.
Jestliže by upadl, neurazí se; nebo Hospodin drží jej za ruku jeho.
I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.
Mlad jsem byl, a sstaral jsem se, a neviděl jsem spravedlivého opuštěného, ani semene jeho žebrati chleba.
He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.
Každého dne milost činí, i půjčuje, a však símě jeho jest v požehnání.
Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.
Odstup od zlého, a čiň dobré, a bydliti budeš na věky.
For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
Nebo Hospodin miluje soud, a neopouští svatých svých, na věky v stráži jeho budou; símě pak bezbožníků bude vypléněno.
The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.
Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou.
The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment.
Ústa spravedlivého mluví moudrost, a jazyk jeho vynáší soud.
The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.
Zákon Boha jeho jest v srdci jeho, pročež nepodvrtnou se nohy jeho.
The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.
Špehujeť bezbožník po spravedlivém, a hledá ho zahubiti;
The LORD will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged.
Ale Hospodin ho nenechá v ruce jeho, aniž ho dopustí potupiti, když by souzen byl.
Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it.
Očekávejž tedy na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě povýší, abys dědičně obdržel zemi, z níž že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš.
I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.
Viděl jsem bezbožníka hrozné síly, an se rozložil jako zelený samorostlý strom.
Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.
Ale tudíž pominul, a aj nebylo ho; nebo hledal jsem ho, a není nalezen.
Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.
Pozor měj na pobožného, a viz upřímého, žeť takového člověka poslední věci jsou potěšené,
But the transgressors shall be destroyed together: the end of the wicked shall be cut off.
Přestupníci pak že tolikéž vyhlazeni budou, a bezbožníci naposledy vyťati.
But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength in the time of trouble.
Ale spasení spravedlivých jest od Hospodina, onť jest síla jejich v času ssoužení.
And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in him.
Spomáháť jim Hospodin, a je vytrhuje, vytrhuje je od bezbožníků, a zachovává je; nebo doufají v něho.