Job 27

Moreover Job continued his parable, and said,
Potom dále Job vedl řeč svou a řekl:
As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;
Živť jest Bůh silný, kterýž zavrhl při mou, a Všemohoucí, kterýž hořkostí naplnil duši mou,
All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;
Že nikoli, dokudž duše má ve mně bude a duch Boží v chřípích mých,
My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
Nebudou mluviti rtové moji nepravosti, a jazyk můj vynášeti lsti.
God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.
Odstup ode mne, abych vás za spravedlivé vysvědčil; dokudž dýchati budu, neodložím upřímosti své od sebe.
My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.
Spravedlnosti své držím se, aniž se jí pustím; nezahanbíť mne srdce mé nikdy.
Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.
Bude jako bezbožník nepřítel můj, a povstávající proti mně jako nešlechetník.
For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?
Nebo jaká jest naděje pokrytce, by pak lakoměl, když Bůh vytrhne duši jeho?
Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
Zdaliž volání jeho vyslyší Bůh silný, když na něj přijde ssoužení?
Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?
Zdaliž v Všemohoucím kochati se bude? Bude-liž vzývati Boha každého času?
I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.
Ale já učím vás, v kázni Boha silného jsa, a jak se mám k Všemohoucímu, netajím.
Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?
Aj, vy všickni to vidíte, pročež vždy tedy takovou marnost vynášíte?
This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.
Ten má podíl člověk bezbožný u Boha silného, a to dědictví ukrutníci od Všemohoucího přijímají:
If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
Rozmnoží-li se synové jeho, rozmnoží se pod meč, a rodina jeho nenasytí se chlebem.
Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
Pozůstalí po něm v smrti pohřbeni budou, a vdovy jeho nebudou ho plakati.
Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;
Nashromáždí-li jako prachu stříbra, a jako bláta najedná-li šatů:
He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.
Co najedná, to spravedlivý obleče, a stříbro nevinný rozdělí.
He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.
Vystaví-li jako Arktura dům svůj, bude však jako bouda, kterouž udělal strážný.
The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.
Bohatý když umře, nebude pochován; pohledí někdo, anť ho není.
Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.
Postihnou jej hrůzy jako vody, v noci kradmo zachvátí ho vicher.
The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.
Pochytí jej východní vítr, a odejde, nebo vichřicí uchvátí jej z místa jeho.
For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.
Takové věci na něj dopustí Bůh bez lítosti, ačkoli před rukou jeho prudce utíkati bude.
Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.
Tleskne nad ním každý rukama svýma, a ckáti bude z místa svého.