Job 26

But Job answered and said,
A odpovídaje Job, řekl:
How hast thou helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength?
Komu jsi napomohl? Tomu-li, kterýž nemá síly? Toho-lis retoval, kterýž jest bez moci?
How hast thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as it is?
Komu jsi rady udělil? Nemoudrému-li? Hned jsi základu dostatečně poučil?
To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee?
Komužs ty řeči zvěstoval? A čí duch vyšel z tebe?
Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof.
Však i mrtvé věci pod vodami a obyvateli jejich sformovány bývají.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
Odkryta jest propast před ním, i zahynutí není zakryto.
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.
Ontě roztáhl půlnoční stranu nad prázdnem, zavěsil zemi na ničemž.
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
Zavazuje vody v oblacích svých, aniž se trhá oblak pod nimi.
He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.
On sám zdržuje stále trůn svůj, a roztahuje na něm oblaky své.
He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.
Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy.
The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.
Sloupové nebeští třesou se a pohybují od žehrání jeho.
He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud.
Mocí svou rozdělil moře, a rozumností svou dutí jeho.
By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked serpent.
Duchem svým nebesa ozdobil, a ruka jeho sformovala hada dlouhého.
Lo, these are parts of his ways: but how little a portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand?
Aj, toť jsou jen částky cest jeho, a jak nestižitelné jest i to maličko, což jsme slyšeli o něm. Hřímání pak moci jeho kdo srozumí?