Luke 24

Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše.
And they found the stone rolled away from the sepulchre.
Kamen nađoše otkotrljan od groba.
And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.
Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa.
And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:
I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih.
And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?
Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: "Što tražite Živoga među mrtvima?
He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji:
Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.
'Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.'"
And they remembered his words,
I sjetiše se one riječi njegovih,
And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.
vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima.
It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.
A bile su to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima,
And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.
ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu.
Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.
A Petar usta i potrča na grob. Sagnuvši se, opazi samo povoje. I vrati se kući čudeći se tome što se zbilo.
And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.
I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija.
And they talked together of all these things which had happened.
Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo.
And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.
I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima.
But their eyes were holden that they should not know him.
Ali prepoznati ga - bijaše uskraćeno njihovim očima.
And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?
On ih upita: "Što to putem pretresate među sobom?" Oni se snuždeni zaustave
And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?
te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: "Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?"
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:
A on će: "Što to?" Odgovore mu: "Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok - silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom:
And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.
kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli.
But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.
A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo.
Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;
A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu,
And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ.
And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.
Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe."
Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:
A on će im: "O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili!
Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?
Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?"
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu.
And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.
Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje.
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.
No oni navaljivahu: "Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!" I uniđe da ostane s njima.
And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.
Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše.
And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.
Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju.
And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
Tada rekoše jedan drugome: "Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?"
And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,
U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima.
Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.
Oni im rekoše: "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!"
And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.
Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.
And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.
Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: "Mir vama!"
But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.
Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha.
And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?
Reče im Isus: "Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce?
Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.
Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam."
And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.
Rekavši to, pokaza im ruke i noge.
And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?
I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: "Imate li ovdje što za jelo?"
And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.
Oni mu pruže komad pečene ribe.
And he took it, and did eat before them.
On uzme i pred njima pojede.
And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.
Nato im reče: "To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano."
Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,
Tada im otvori pamet da razumiju Pisma
And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:
te im reče: "Ovako je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih,
And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.
i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.'
And ye are witnesses of these things.
Vi ste tomu svjedoci.
And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.
I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor."
And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi.
And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.
I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.
And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem
And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.
te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga.