Job 27

Moreover Job continued his parable, and said,
Тогава Йов продължи беседата си и каза:
As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;
Жив е Бог, който е отнел правото ми, и Всемогъщият, който е огорчил душата ми —
All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;
докато дишането ми е в мен и Божият дъх — в ноздрите ми,
My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
устните ми не ще говорят неправда и езикът ми не ще произнесе измама!
God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.
Далеч от мен да кажа, че сте прави! Докато умра, от себе си не ще отхвърля непорочността си.
My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.
Държа здраво правдата си и няма да я пусна. Сърцето ми няма да ме упрекне, докато съм жив.
Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.
Врагът ми нека бъде като безбожния и който се надига против мен — като беззаконния.
For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?
Защото каква е надеждата на лицемера, ако Бог отсече и изиска душата му?
Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
Бог ще чуе ли вика му, щом го сполети беда?
Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?
Той ще се наслаждава ли във Всемогъщия? Ще призовава ли Бога по всяко време?
I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.
Аз ще ви наставя за Божията сила, няма да скрия това, което е у Всемогъщия.
Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?
Ето, всички вие сте видели — защо тогава бъбрите такива суети?
This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.
Това е от Бога делът на безбожния и наследството, което насилниците получават от Всемогъщия.
If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
Ако синовете му се умножават, за меча са и издънките му няма да се наситят с хляб.
Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
Останалите от него смъртта ще свали в гроба и вдовиците му няма да ги оплачат.
Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;
Макар да трупа сребро като пръст и да приготвя дрехи като кал,
He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.
приготвя ги, но праведният ще ги носи и невинни ще си разделят среброто.
He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.
Построява къщата си като молец или като колиба, направена от пазач.
The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.
Богатият ляга и няма да се прибере; отваря очите си и го няма.
Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.
Ужаси го обземат като води, вихрушка го отвлича през нощта.
The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.
Източният вятър го отнася и той си отива, изтръгва го от мястото му.
For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.
Хвърля камъни срещу него без пощада, той бяга отчаяно от ръката Му.
Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.
Ще пляскат с ръце след него и ще му подсвирнат от мястото му.