Mark 3

Ary niditra tao amin'ny synagoga indray Jesosy: ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo.
et introivit iterum synagogam et erat ibi homo habens manum aridam
Ary nizaha taratra Azy ny olona, na hahasitrana io amin'ny Sabata Izy na tsia, mba hiampanganany Azy.
et observabant eum si sabbatis curaret ut accusarent illum
Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana: Mitsangàna etsy afovoany.
et ait homini habenti manum aridam surge in medium
Ary hoy koa Izy tamin'ny olona: Inona moa no mety hatao amin'ny Sabata, ny manao soa va, sa ny manao ratsy? ny mamonjy aina va, sa ny mahafaty? Fa tsy nety niteny ny olona.
et dicit eis licet sabbatis bene facere an male animam salvam facere an perdere at illi tacebant
Ary nony nijerijery azy tamin'ny fahatezerana Izy sady nalahelo noho ny hamafin'ny fony, dia hoy Izy tamin-dralehilahy: Ahinjiro ny tananao. Dia nahinjiny, ka sitrana ny tànany.
et circumspiciens eos cum ira contristatus super caecitatem cordis eorum dicit homini extende manum tuam et extendit et restituta est manus illi
Ary lasa nivoaka ny Fariseo, ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodiana izy hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty Azy.
exeuntes autem statim Pharisaei cum Herodianis consilium faciebant adversus eum quomodo eum perderent
Ary Jesosy mbamin'ny mpianany niala teo ka nankany amin'ny ranomasina; ary nisy olona maro avy tany Galilia nanaraka Azy; ary nisy olona maro koa avy tany Jodia
et Iesus cum discipulis suis secessit ad mare et multa turba a Galilaea et Iudaea secuta est eum
sy Jerosalema sy Edoma sy tany an-dafin'i Jordana ary tamin'ny tany manodidina an'i Tyro sy Sidona nandre izay zavatra nataony, dia nankeo aminy.
et ab Hierosolymis et ab Idumea et trans Iordanen et qui circa Tyrum et Sidonem multitudo magna audientes quae faciebat venerunt ad eum
Ary Izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambokely hiandry Azy noho ny habetsahan'ny vahoaka, fandrao mifanety aminy ireo.
et dixit discipulis suis ut navicula sibi deserviret propter turbam ne conprimerent eum
Fa efa nahasitrana olona maro Izy, ka dia nifanety taminy mba hanendry Azy izay rehetra nanana aretina.
multos enim sanabat ita ut inruerent in eum ut illum tangerent quotquot habebant plagas
Ary ny fanahy maloto, raha nahita Azy dia niankohoka teo anatrehany ka niantso hoe: Hianao no Zanak'Andriamanitra.
et spiritus inmundi cum illum videbant procidebant ei et clamabant dicentes
Ary nandrara azy mafy Izy tsy hanao izay hahafantarana Azy.
tu es Filius Dei et vehementer comminabatur eis ne manifestarent illum
Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hankeo aminy; dia nankeo aminy ireo.
et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse et venerunt ad eum
Ary nanendry roa ambin'ny folo lahy Izy ho ao aminy sy hirahiny hitori-teny
et fecit ut essent duodecim cum illo et ut mitteret eos praedicare
sady hanana fahefana hamoaka ny demonia.
et dedit illis potestatem curandi infirmitates et eiciendi daemonia
Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera;
et inposuit Simoni nomen Petrus
ary Jakoba, zanak'i Zebedio, sy Jaona, rahalahin'i Jakoba; izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boaneryjesy, izany hoe Zana-baratra;
et Iacobum Zebedaei et Iohannem fratrem Iacobi et inposuit eis nomina Boanerges quod est Filii tonitrui
ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Tadeo sy Simona Kananeana
et Andream et Philippum et Bartholomeum et Mattheum et Thomam et Iacobum Alphei et Thaddeum et Simonem Cananeum
ary Jodasy Iskariota, ilay namadika Azy.
et Iudam Scarioth qui et tradidit illum
Ary niditra tao an-trano Izy, dia niangona indray ny vahoaka, ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory Izy.
et veniunt ad domum et convenit iterum turba ita ut non possent neque panem manducare
Ary ny havany, raha nandre, dia nivoaka hihazona Azy; fa hoy ireo: Efa very saina Izy.
et cum audissent sui exierunt tenere eum dicebant enim quoniam in furorem versus est
Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe: Manana an'i Belzeboba Izy, sy hoe: Ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia.
et scribae qui ab Hierosolymis descenderant dicebant quoniam Beelzebub habet et quia in principe daemonum eicit daemonia
Ary rehefa niantso ireo hankeo aminy Izy, dia nanao fanoharana taminy hoe: Hataon'i Satana ahoana no famoaka an'i Satana?
et convocatis eis in parabolis dicebat illis quomodo potest Satanas Satanan eicere
Fa raha misy fanjakana miady an-trano, dia tsy haharitra izany fanjakana izany.
et si regnum in se dividatur non potest stare regnum illud
Ary raha misy mpiray trano miady an-trano, dia tsy haharitra izany mpiray trano izany.
et si domus super semet ipsam dispertiatur non poterit domus illa stare
Ary raha Satana no mitsangana hanohitra ny tenany ka miady an-trano, dia tsy haharitra izy, fa ho rava ny heriny.
et si Satanas consurrexit in semet ipsum dispertitus est et non potest stare sed finem habet
Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranon'ny mahery ka handroba ny entany, raha tsy afatony aloha ilay mahery, dia vao robainy ny ao an-tranony.
nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere nisi prius fortem alliget et tunc domum eius diripiet
Lazaiko aminareo marina tokoa: Hahazo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra izay ataony;
amen dico vobis quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata et blasphemiae quibus blasphemaverint
fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy,
qui autem blasphemaverit in Spiritum Sanctum non habet remissionem in aeternum sed reus erit aeterni delicti
satria ny olona nanao hoe: Azom-panahy maloto Izy.
quoniam dicebant spiritum inmundum habet
Ary avy ny reniny mbamin'ny rahalahiny ka nijanona teo ala-trano, dia naniraka tao aminy hiantso Azy.
et veniunt mater eius et fratres et foris stantes miserunt ad eum vocantes eum
Ary ny vahoaka nipetraka manodidina Azy ka nanao taminy hoe: Indreo, ato ala-trano ny reninao sy ny rahalahinao mitady Anao.
et sedebat circa eum turba et dicunt ei ecce mater tua et fratres tui foris quaerunt te
Ary Izy namaly azy ka nanao hoe: Iza no reniko sy rahalahiko?
et respondens eis ait quae est mater mea et fratres mei
Ary nony nijery izay nipetraka manodidina Azy Izy, dia hoy Izy: Indreo ny reniko sy ny rahalahiko!
et circumspiciens eos qui in circuitu eius sedebant ait ecce mater mea et fratres mei
Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.
qui enim fecerit voluntatem Dei hic frater meus et soror mea et mater est