Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
 Falsk våg är en styggelse för HERREN,  men full vikt behagar honom väl.3 Mos. 19,35 f. 5 Mos. 25,13 f. Ords. 16,11. 20,10, 23.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
 När högfärd kommer, kommer ock smälek,  men hos de ödmjuka är vishet.Ords. 16,18. 18,12.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
 De redligas ostrafflighet vägleder dem,  men de trolösas vrånghet är dem till fördärv.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
 Gods hjälper intet på vredens dag  men rättfärdighet räddar från döden.Ords. 10,2. Hes. 7,19.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
 Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn,  men genom sin ogudaktighet faller den ogudaktige.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
 De redligas rättfärdighet räddar dem,  men de trolösa fångas genom sin egen lystnad.Ords. 5,22. 12,13. 13,6.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
 När en ogudaktig dör, varder hans hopp om intet;  ja, ondskans väntan bliver om intet.Ords. 10,28.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
 Den rättfärdige räddas ur nöden,  och den ogudaktige får träda i hans ställe.Ords 21,18.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
 Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa,  men genom sitt förstånd bliva de rättfärdiga räddade.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
 När det går de rättfärdiga väl, fröjdar sig staden,  och när de ogudaktiga förgås, råder jubel.Job 27,23. Ords. 28,12, 28. 29,2.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
 Genom de redligas välsignelse varder en stad upphöjd,  men genom de ogudaktigas mun brytes den ned.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
 Den är utan vett, som visar förakt för sin nästa;  en man med förstånd tiger stilla.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
 Den som går med förtal, han förråder din hemlighet,  den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.Ords. 20, 19. 25,9.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
 Där ingen rådklokhet finnes kommer folket på fall,  där de rådvisa äro många, där går det väl.Ords. 15,22. 20,18.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
 En som går i borgen för en annan, honom går det illa,  den som skyr att giva handslag, han är trygg.Ords. 6,1 f. 17,18. 20,16.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
 En skön kvinna vinner ära,  och våldsverkare vinna rikedom.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
 En barmhärtig man gör väl mot sig själv  men den grymme misshandlar sitt eget kött.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
 Den ogudaktige gör en bedräglig vinst,  men den som utsår rättfärdighet får en säker lön.Ords. 22,8. Hos. 10,12. Jak. 3,13.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
 Den som står fast i rättfärdighet, han vinner liv,  men den som far efter ont drager över sig död.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
 En styggelse för HERREN äro de vrånghjärtade,  men de vilkas väg är ostrafflig behaga honom väl.Ords. 12,22.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
 De onda bliva förvisso icke ostraffade,  men de rättfärdigas avkomma får gå fri.Ords. 16,5. 21,30.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
 Såsom en gyllene ring i svinets tryne,  så är skönhet hos en kvinna som saknar vett.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
 Vad de rättfärdiga önska får i allo en god fullbordan,  men vad de ogudaktiga kunna hoppas är vrede.Job 8,13 f. Ords. 10,23.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
 Den ene utströr och får dock mer,  den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.Ps. 112,9.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
 Den frikostige varder rikligen mättad,  och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
 Den som håller inne sin säd, honom förbannar folket,  den som lämnar ut sin säd, över hans huvud kommer välsignelse.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
 Den som vinnlägger sig om vad gott är, han strävar efter nåd,  men den son söker vad ont är, över honom kommer ock ont.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
 Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall,  men de rättfärdiga skola grönska likasom löv.Ps. 1,3. Ords. 14,11.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
 Den som drager olycka över sitt hus, han får vind till arvedel,  och den oförnuftige bliver träl åt den som har ett vist hjärta.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
 Den rättfärdiges frukt är ett livets träd,  och den som är vis, han vinner hjärtan.Ords. 3,18.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
 Se, den rättfärdige får sin lön på jorden;  huru mycket mer då den ogudaktige och syndaren!1 Petr. 4,17 f.