Proverbs 10

The proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.
Detta är Salomos ordspråk.  En vis son gör sin fader glädje,  men en dåraktig son är sin moders bedrövelse.Ords 15,20. l7,21, 25. 19,13. 23,24. 29,3.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
 Ogudaktighetens skatter gagna till intet  men rättfärdigheten räddar från döden.Ords. 11,4. Hes. 7,19. Syr. 5,8.
The LORD will not suffer the soul of the righteous to famish: but he casteth away the substance of the wicked.
 HERREN lämnar ej den rättfärdiges hunger omättad,  men de ogudaktigas lystnad avvisar han.
He becometh poor that dealeth with a slack hand: but the hand of the diligent maketh rich.
 Fattig bliver den som arbetar med lat hand,  men de idogas hand skaffar rikedom.Ords. 12,24, 27. 13,4. 19,15. 20,13.
He that gathereth in summer is a wise son: but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame.
 En förståndig son samlar om sommaren,  men en vanartig son sover i skördetiden.Ords. 6,8.
Blessings are upon the head of the just: but violence covereth the mouth of the wicked.
 Välsignelser komma över den rättfärdiges huvud,  men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.PS. 27,12. Ords. 10,11.
The memory of the just is blessed: but the name of the wicked shall rot.
 Den rättfärdiges åminnelse lever i välsignelse,  men de ogudaktigas namn multnar bort.Ps. 37,9. 22, 28, 38.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
 Den som har ett vist hjärta tager emot tillsägelser,  men den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.
He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
 Den som vandrar i ostrafflighet, han vandrar trygg,  men den som går vrånga vägar, han bliver röjd.
He that winketh with the eye causeth sorrow: but a prating fool shall fall.
 Den som blinkar med ögonen, han kommer ont åstad,  och den som har oförnuftiga läppar går till sin undergång.Ords 6,13. 16,30. Syr. 27,22.
The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.
 Den rättfärdiges mun är en livets källa,  men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.Ps. 37,30.
Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.
 Hat uppväcker trätor,  men kärlek skyler allt som är brutet.Ords. 17,9. 1 Petr. 4,8. Jak. 5,20.
In the lips of him that hath understanding wisdom is found: but a rod is for the back of him that is void of understanding.
 På den förståndiges läppar finner man vishet,  men till den oförståndiges rygg hör ris.Ords. 19,29. 20,30. 26,3.
Wise men lay up knowledge: but the mouth of the foolish is near destruction.
 De visa gömma på sin kunskap,  men den oförnuftiges mun är en överhängande olycka.Ords. 12,23.
The rich man's wealth is his strong city: the destruction of the poor is their poverty.
 Den rikes skatter äro honom en fast stad,  men de armas fattigdom är deras olycka.Ords. 18,11.
The labour of the righteous tendeth to life: the fruit of the wicked to sin.
 Den rättfärdiges förvärv bliver honom till liv;  den ogudaktiges vinning bliver honom till synd.Luk. 16,19 f.
He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.
 Att taga vara på tuktan är vägen till livet,  men den som ej aktar på tillrättavisning, han far vilse.Ords. 13,l, 18.
He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.
 Den som gömmer på hat är en lögnare med sina läppar,  och den som utsprider förtal, han är en dåre.
In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.
 Där många ord äro bliver överträdelse icke borta;  men den som styr sina läppar, han är förståndig.
The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.
 Den rättfärdiges tunga är utvalt silver,  men de ogudaktigas förstånd är föga värt.
The lips of the righteous feed many: but fools die for want of wisdom.
 Den rättfärdiges läppar vederkvicka många,  men de oförnuftiga dö genom brist på förstånd.
The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
 Det är HERRENS välsignelse som giver rikedom,  och egen möda lägger intet därtillPs. 127,2.
It is as sport to a fool to do mischief: but a man of understanding hath wisdom.
 Dårens fröjd är att öva skändlighet,  men den förståndiges är att vara vis.Ords. 15,21.
The fear of the wicked, it shall come upon him: but the desire of the righteous shall be granted.
 Vad den ogudaktige fruktar, det vederfares honom,  och vad de rättfärdiga önska, del varder dem givet.Vish. 3,10.
As the whirlwind passeth, so is the wicked no more: but the righteous is an everlasting foundation.
 När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige;  men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.Ps. 37,36. 2 Tim. 2,19.
As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him.
 Såsom syra för tänderna och såsom rök för ögonen,  så är den late för den som har sänt honom åstad.
The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened.
 HERRENS fruktan förlänger livet  men de ogudaktigas år varda förkortade.Ps. 55,24
The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.
 De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan,  men de ogudaktigas hopp varder om intet.Ps. 112,10. Ords. 11,23.
The way of the LORD is strength to the upright: but destruction shall be to the workers of iniquity.
 HERRENS vägar äro den ostraffliges värn,  men till olycka för ogärningsmännen.
The righteous shall never be removed: but the wicked shall not inhabit the earth.
 Den rättfärdige skall aldrig vackla  men de ogudaktiga skola icke förbliva boende i landet.Ps. 37,28 f. 112,6. Ords. 2,22. 14,11.
The mouth of the just bringeth forth wisdom: but the froward tongue shall be cut out.
 Den rättfärdiges mun bär vishet såsom frukt,  men en vrång tunga bliver utrotad.Ps. 37,30. Jes. 57,19.
The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.
 Den rättfärdiges läppar förstå vad välbehagligt är,  men de ogudaktigas mun är idel vrånghet.