Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
 Den som älskar tuktan, han älskar kunskap,  men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.Ords. 13,1, 18. 15,5.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
 Den gode undfår nåd av HERREN,  men den ränkfulle varder av honom fördömd.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
 Ingen människa bliver beståndande genom ogudaktighet,  men de rättfärdigas rot kan icke rubbas.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
 En idog hustru är sin mans krona,  men en vanartig är såsom röta i hans ben.Ords. 31,10 f.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
 De rättfärdigas tankar gå ut på vad rätt är,  men de ogudaktigas rådklokhet går ut på svek.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
 De ogudaktigas ord ligga på lur efter blod,  men de redliga räddas genom sin mun.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
 De ogudaktiga varda omstörtade och äro så icke mer,  men de rättfärdigas hus består.Ords. 14,11.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
 I mån av sitt vett varder en man prisad,  men den som har ett förvänt förstånd, han bliver föraktad.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
 Bättre är en ringa man, som likväl har en tjänare,  än den som vill vara förnäm och saknar bröd.Syr. 10,27.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
 Den rättfärdige vet huru hans boskap känner det,  men de ogudaktigas hjärtelag är grymt.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
 Den som brukar sin åker får bröd till fyllest,  men oförståndig är den som far efter fåfängliga ting.Ords 28.19. Syr 20,28.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
 Den ogudaktige vill in i det nät som fångar de onda,  men de rättfärdigas rot skjuter skott.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
 Den som är ond bliver snärjd i sina läppars synd,  men den rättfärdige undkommer ur nödenPs. 7,165f. 9,17. Ords. 5,22.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
 Sin muns frukt får envar njuta sig fullt till godo,  och vad en människas händer hava förövat, det varder henne vedergällt.Ps. 62,13. Ords. 13,2 Matt. 16,27. 2 Kor. 5,10.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
 Den oförnuftige tycker sin egen väg vara den rätta,  med den som är vis lyssnar till råd.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
 Den oförnuftiges förtörnelse bliver kunnig samma dag,  men den som är klok, han döljer sin skam
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
 Den som talar vad rätt är, han främjar sanning,  men ett falskt vittne talar svek.Ords. 6,19. 14,5.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
 Mången talar i obetänksamhet ord som stinga likasom svärd,  men de visas tunga är en läkedom.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
 Sannfärdiga läppar bestå evinnerligen,  men en lögnaktig tunga allenast ett ögonblick.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
 De som bringa ont å bane hava falskhet i hjärtat,  men de som stifta frid, de undfå glädje.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
 Intet ont vederfares den rättfärdige,  men över de ogudaktiga kommer olycka i fullt mått.Ps. 91,10.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
 En styggelse för HERREN äro lögnaktiga låppar,  men de som handla redligt behaga honom väl.Ords. 6,16 f. 11,20.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
 En klok man döljer sin kunskap,  men dårars hjärtan ropa ut sitt oförnuft.Ords. 10,14 13,16.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
 De idogas hand kommer till välde,  men en lat hand måste göra trältjänst.Ords. 10,4. 13,4. 19,15.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
 Sorg i en mans hjärta trycker det ned,  men ett vänligt ord skaffar det glädje.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
 Den rättfärdige visar sin vän till rätta,  men de ogudaktigas väg för dem själva vilse.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
 Den late får icke upp något villebråd,  men idoghet är för människan en dyrbar skatt.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
 På rättfärdighetens väg är liv,  och där dess stig går fram är frihet ifrån död.