Proverbs 9

Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
 Visheten har byggt sig ett hus,  hon har huggit ut sitt sjutal av pelare.
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
 Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin,  hon har jämväl dukat sitt bord
She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
 Sina tjänarinnor har hon utsänt och låter ropa ut sin bjudning  uppe på stadens översta höjder:
Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
 »Den som är fåkunnig, han komme hit.»  Ja, till den oförståndige säger hon så:
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
 »Kommen och äten av mitt bröd,  och dricken av vinet som jag har blandat.
Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
 Övergiven eder fåkunnighet, så att I fån leva,  och gån fram på förståndets väg.
He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
 (Den som varnar en bespottare, han får skam igen,  och den som tillrättavisar en ogudaktig får smälek därav.Matt. 7,6.
Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
 Tillrättavisa icke bespottaren, på det att han icke må hata dig;  tillrättavisa den som är vis, så skall han älska dig.Ords. 23,9. 28,23.
Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
 Giv åt den vise, så bliver han ännu visare;  undervisa den rättfärdige, så lär han än mer.Matt. 13,12.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse,  och att känna den Helige är förstånd.)Job 28,28. Ps. 111,10. Ords. 1,7. Syr. 1,14.
For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
 Ty genom mig skola dina dagar bliva många  och levnadsår givas dig i förökat mått.Ords. 3,16. 4,10. 8,35.
If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
 Är du vis, så är din vishet dig själv till gagn,  och är du en bespottare, så umgäller du det själv allena.»
A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
 En dåraktig, yster kvinna  är fåkunnigheten, och intet förstå hon.
For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
 Hon har satt sig vid ingången till sitt hus,  på sin stol, högt uppe i staden,
To call passengers who go right on their ways:
 för att ropa ut sin bjudning till dem som färdas på vägen,  dem som där vandra sin stig rätt fram:
Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
 »Den som är fåkunnig, han komme hit.»  Ja, till den oförståndige säger hon så:
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
 »Stulet vatten är sött,  bröd i lönndom smakar ljuvligt.»Ords. 5,16. 20,17.
But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
 han vet icke att det bär till skuggornas boning,  hennes gäster hamna i dödsrikets djup.Ords. 2,18. 7,27.               ----