Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
La ieşirea din Templu, pe cînd mergea Isus, ucenicii Lui s'au apropiat de El ca să -I arate clădirile Templului.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Dar Isus le -a zis: ,,Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.``
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: ,,Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfîrşitului veacului acestuia?``
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Şi vor înşela pe mulţi.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimîntaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrşitul tot nu va fi atunci.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pămînt, foamete şi ciumi.
All these are the beginning of sorrows.
Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,aşezată în locul sfînt` -cine citeşte să înţeleagă! -
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi;
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă;
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
şi cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Vai de femeile, cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea!
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într'o zi de Sabat.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n'a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Şi dacă zilele acelea n'ar fi fost scurtate, nimeni n'ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo`, să nu -l credeţi.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
Behold, I have told you before.
Iată, că v'am spus mai dinainte.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceţi acolo! ,Iată -L în odăiţe ascunse`, să nu credeţi.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Oriunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.`
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Cum s'a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului omului.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
şi n'au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i -a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Atunci, din doi bărbaţi cari vor fi la cîmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n'ar lăsa să -i spargă casa.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l -a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd aşa!
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ,Stăpînul meu zăboveşte să vină!`
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, şi să mănînce şi să bea cu beţivii,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu -l ştie,
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.