Matthew 24

And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
All these are the beginning of sorrows.
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Behold, I have told you before.
Ímé eleve megmondottam néktek.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.