Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Ja kaikki heidän joukkonsa nousi ylös, ja he veivät hänen Pilatuksen tykö.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
Ja he rupesivat kantamaan hänen päällensä, sanoen: tämän me löysimme kansaa viettelevän ja kieltävän keisarille veroa antamasta ja sanovan itsensä olevan kuninkaan Kristuksen.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Niin Pilatus kysyi häneltä, sanoen: oletkos Juudalaisten kuningas? Hän vastasi häntä ja sanoi: sinäpä sen sanot.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Mutta Pilatus sanoi pappein päämiehille ja kansalle: en minä löydä yhtään vikaa tässä ihmisessä.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Mutta he kävivät päälle, sanoen: hän kehoittaa kansan, opettain koko Juudeassa, ja on ruvennut Galileasta hamaan tähän asti.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Mutta kuin Pilatus kuuli Galileaa manittavan, kysyi hän, josko hän Galileasta oli.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
Ja kuin hän ymmärsi, että hän Herodeksen läänistä oli, lähetti hän hänen Herodeksen tykö, joka myös silloin oli Jerusalemissa.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Kuin Herodes näki Jesuksen, ihastui hän sangen suuresti; sillä hän oli jo kauvan aikaa häntä halainnut nähdäksensä, että hän oli paljon hänestä kuullut, ja toivoi häneltä jonkun ihmeen näkevänsä,
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Ja kysyi häneltä moninaisista; mutta ei hän mitään häntä vastannut.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Niin ylimmäiset papit ja kirjanoppineet seisoivat ja kantoivat kovin hänen päällensä.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Mutta Herodes huovinensa katsoi hänen ylön, ja pilkkasi häntä, pani hänen päällensä valkian vaatteen, ja lähetti jälleen Pilatuksen tykö.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
Sinä päivänä tuli Pilatus ja Herodes ystäviksi keskenänsä; sillä he olivat ennen vihamiehet olleet keskenänsä.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Niin Pilatus kutsui kokoon ylimmäiset papit ja valtamiehet ja kansan.
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
Ja sanoi heille: te olette tämän ihmisen minulle tuoneet niinkuin kansan häiritsiän, ja katso, minä olen häntä tutkinut teidän edessänne ja en löydä yhtään vikaa tässä ihmisessä, joista te kannatte hänen päällensä,
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Eikä Herodeskaan; sillä minä lähetin teidät hänen tykönsä, ja katso, ei häneltä yhtään hengen rikosta ole tehty.
I will therefore chastise him, and release him.
Sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästää.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Mutta hänen piti joka juhlana päästämän heille yhden vallallensa.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Niin koko joukko huusi ja sanoi: ota tämä pois, ja päästä meille Barabbas,
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Joka oli kapinan ja miestapoin tähden, kuin kaupungissa tapahtunut oli, vankiuteen heitetty.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Niin Pilatus taas puhui heille ja tahtoi Jesuksen päästää.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Mutta he huusivat sitä vastaan, sanoen: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse häntä!
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Mutta hän sanoi kolmannen kerran heille: mitäs hän pahaa teki? en minä löydä yhtään hengenrikosta hänessä: sentähden tahdon minä häen rangaistuna päästää.
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Mutta he kävivät päälle suurella äänellä, pyytäin häntä ristiinnaulittaa. Ja heidän ja ylimmäisten pappein ääni sai vallan.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Ja Pilatus tuomitsi heidän anomisensa jälkeen,
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
Ja päästi sen heille, joka kapinan ja miestapon tähden oli vankiuteen heitetty, jota he anoivat; mutta Jesuksen antoi hän heidän haltuunsa.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Ja kuin he hänen veivät ulos, käsittivät he yhden, Simonin Kyrenistä, joka maalta tuli, ja panivat hänen päällensä ristin, sitä Jesuksen jäljessä kantamaan.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Mutta häntä seurasi suuri joukko kansaa ja vaimoja, jotka häntä itkivät ja parkuivat.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Niin Jesus käänsi itsensä heidän puoleensa, ja sanoi: Jerusalemin tyttäret, älkäät minua itkekö, vaan itkekäät itse teitänne ja teidän lapsianne;
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Sillä katso, päivät tulevat, joina he sanovat: autuaat ovat hedelmättömät, ja ne kohdat, jotka ei synnyttäneet, ja ne nisät, jotka ei imettäneet.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Silloin he rupeevat sanomaan vuorille: langetkaat meidän päällemme, ja kukkuloille: peittäkäät meitä.
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Sillä jos he nämät tekevät tuoreessa puussa, mitä sitte kuivassa tapahtuu?
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Niin vietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahantekiää surmattaa.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Ja kuin he siihen siaan tulivat, joka Pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen ristiinnaulitsivat ja ne pahantekiät, yhden oikialle ja toisen vasemmalle puolelle.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Niin sanoi Jesus: Isä, anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Ja kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä heidän kanssansa ja sanoivat: muita hän vapahti, vapahtakaan itsensä, jos hän on Kristus, Jumalan valittu.
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja kokottivat hänelle etikkaa,
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
Ja sanoivat: jos olet Juudalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Oli myös hänestä päällekirjoitus Grekan, Latinan ja Hebrean puustaveilla kirjoitettu: Tämä on Juudalaisten kuningas.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Niin yksi pahantekiöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi: jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä.
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: etkö sinäkään Jumalaa pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Ja tosin me olemme oikein siinä, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen; mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Ja sanoi Jesukselle: Herra, muista minua, kuin tulet valtakuntaas.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
Niin Jesus sanoi hänelle: totisesti sanon minä sinulle: tänäpänä pitää sinun oleman minun kanssani paradisissa.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Ja se oli lähes kuudes hetki, ja pimeys tuli kaiken maan päälle, hamaan yhdeksänteen hetkeen asti.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
Ja aurinko pimeni, ja templin esivaate repesi kahtia,
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Ja Jesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiis minä annan henkeni. Ja kuin hän sen oli sanonut, antoi hän henkensä.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Mutta kuin sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: tosin oli tämä ihminen hurskas.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Ja kaikki kansa, joka sinne katselemaan meni, kuin he näkivät, mitä siellä tapahtui, löivät rintoihinsa ja palasivat kotiansa.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana ja vaimot, jotka häntä Galileasta seuranneet olivat, näkivät nämät.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
Ja katso, raatimie, nimeltä Joseph, joka oli jalo ja hurskas mies,
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
Joka ei ollut mieltynyt heidän neuvoonsa ja tekoonsa, syntynyt Arimatiassa, Juudalaisten kaupungissa, joka myös itse odotti Jumalan valtakuntaa:
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Tämä meni Pilatuksen tykö ja anoi Jesuksen ruumista,
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
Ja otti sen alas ja kääri liinavaatteesen ja pani sen hautaan, joka kallioon hakattu oli, johonka ei yksikään ennen pantu ollut.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Ja se oli valmistuspäivä, ja sabbati lähestyi.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Niin vaimot seurasivat jäljestä, jotka hänen kanssansa tulleet olivat Galileasta, ja katselivat hautaa, ja kuinka hänen ruumiinsa pantu oli.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Mutta he palasivat ja valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; vaan sabbatina he lepäsivät lain käskyn jälkeen.