Job 36

Elihu also proceeded, and said,
Kaj plue parolis Elihu, kaj diris:
Suffer me a little, and I will shew thee that I have yet to speak on God's behalf.
Atendu ankoraŭ iom; mi montros al vi, Ĉar mi havas ankoraŭ kion paroli pro Dio.
I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker.
Mi prenos mian scion de malproksime, Kaj mi montros, ke mia Kreinto estas prava.
For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee.
Ĉar vere miaj vortoj ne estas mensogaj; Homo sincera estas antaŭ vi.
Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength and wisdom.
Vidu, Dio estas potenca, kaj tamen Li neniun malŝatas; Li estas potenca per la forto de la koro.
He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor.
Al malpiulo Li ne permesas vivi, Kaj al mizeruloj Li donas justecon.
He withdraweth not his eyes from the righteous: but with kings are they on the throne; yea, he doth establish them for ever, and they are exalted.
Li ne forturnas de virtuloj Siajn okulojn, Sed kun reĝoj sur trono Li sidigas ilin por ĉiam, Por ke ili estu altaj.
And if they be bound in fetters, and be holden in cords of affliction;
Kaj se ili estas ligitaj per ĉenoj, Malliberigitaj mizere per ŝnuroj,
Then he sheweth them their work, and their transgressions that they have exceeded.
Tiam Li montras al ili iliajn farojn kaj kulpojn, Kiel grandaj ili estas.
He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return from iniquity.
Li malfermas ilian orelon por la moralinstruo, Kaj diras, ke ili deturnu sin de malbonagoj.
If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasures.
Se ili obeas kaj servas al Li, Tiam ili finas siajn tagojn en bono Kaj siajn jarojn en stato agrabla;
But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge.
Sed se ili ne obeas, Tiam ili pereas per glavo Kaj mortas en malprudento.
But the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not when he bindeth them.
La hipokrituloj portas en si koleron; Ili ne vokas, kiam Li ilin ligis;
They die in youth, and their life is among the unclean.
Ilia animo mortas en juneco, Kaj ilia vivo pereas inter la malĉastuloj.
He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression.
Li savas la suferanton en lia mizero, Kaj per la sufero Li malfermas ilian orelon.
Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy table should be full of fatness.
Ankaŭ vin Li elkondukus el la suferoj En spacon vastan, kie ne ekzistas premateco; Kaj vi havus pacon ĉe via tablo, plena de grasaĵoj.
But thou hast fulfilled the judgment of the wicked: judgment and justice take hold on thee.
Sed vi fariĝis plena de kulpoj de malvirtulo; Kulpo kaj juĝo tenas sin kune.
Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke: then a great ransom cannot deliver thee.
Via kolero ne forlogu vin al mokado, Kaj grandeco de elaĉeto ne deklinu vin.
Will he esteem thy riches? no, not gold, nor all the forces of strength.
Ĉu Li atentos vian riĉecon? Ne, nek oron, nek forton aŭ potencon.
Desire not the night, when people are cut off in their place.
Ne strebu al tiu nokto, Kiu forigas popolojn de ilia loko.
Take heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction.
Gardu vin, ne kliniĝu al malpieco; Ĉar tion vi komencis pro la mizero.
Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?
Vidu, Dio estas alta en Sia forto. Kiu estas tia instruanto, kiel Li?
Who hath enjoined him his way? or who can say, Thou hast wrought iniquity?
Kiu povas preskribi al Li vojon? Kaj kiu povas diri: Vi agis maljuste?
Remember that thou magnify his work, which men behold.
Memoru, ke vi honoru Liajn farojn, Pri kiuj kantas la homoj.
Every man may see it; man may behold it afar off.
Ĉiuj homoj ilin vidas; Homo rigardas ilin de malproksime.
Behold, God is great, and we know him not, neither can the number of his years be searched out.
Vidu, Dio estas granda kaj nekonata; La nombro de Liaj jaroj estas neesplorebla.
For he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof:
Kiam Li malgrandigas la gutojn de akvo, Ili verŝiĝas pluve el la nebulo;
Which the clouds do drop and distil upon man abundantly.
Verŝiĝas la nuboj Kaj gutas sur multe da homoj.
Also can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of his tabernacle?
Kaj kiam Li intencas etendi la nubojn Kiel tapiŝojn de Sia tendo,
Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the sea.
Tiam Li etendas sur ilin Sian lumon Kaj kovras la radikojn de la maro.
For by them judgeth he the people; he giveth meat in abundance.
Ĉar per ili Li juĝas la popolojn Kaj donas ankaŭ manĝaĵon abunde.
With clouds he covereth the light; and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt.
Per la manoj Li kovras la lumon Kaj ordonas al ĝi aperi denove.
The noise thereof sheweth concerning it, the cattle also concerning the vapour.
Antaŭdiras pri ĝi ĝia bruo, Kaj eĉ la brutaroj, kiam ĝi alproksimiĝas.