Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Za pýchou přichází zahanbení, ale při pokorných jest moudrost.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Sprostnost upřímých vodí je, převrácenost pak přestupníků zatracuje je.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Neprospíváť bohatství v den hněvu, ale spravedlnost vytrhuje z smrti.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
Spravedlnost upřímého spravuje cestu jeho, ale pro bezbožnost svou padá bezbožný.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
Spravedlnost upřímých vytrhuje je, ale přestupníci v zlosti zjímáni bývají.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
Když umírá člověk bezbožný, hyne naděje, i očekávání rekovských činů mizí.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
Spravedlivý z úzkosti bývá vysvobozen, bezbožný pak přichází na místo jeho.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Pokrytec ústy kazí bližního svého, ale spravedliví uměním vytrženi bývají.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
Z štěstí spravedlivých veselí se město, když pak hynou bezbožní, bývá prozpěvování.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
Požehnáním spravedlivých zvýšeno bývá město, ústy pak bezbožných vyvráceno.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
Pohrdá bližním svým blázen, ale muž rozumný mlčí.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Utrhač toulaje se, pronáší tajnost, věrný pak člověk tají věc.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
Kdež není dostatečné rady, padá lid, ale spomožení jest ve množství rádců.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Velmi sobě škodí, kdož slibuje za cizího, ješto ten, kdož nenávidí rukojemství, bezpečen jest.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
Žena šlechetná má čest, a ukrutní mají zboží.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
Člověk účinný dobře činí životu svému, ale ukrutný kormoutí tělo své.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Bezbožný dělá dílo falešné, ale kdož rozsívá spravedlnost, má mzdu jistou.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
Tak spravedlivý rozsívá k životu, a kdož následuje zlého, k smrti své.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
Ohavností jsou Hospodinu převrácení srdcem, ale ctného obcování líbí se jemu.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
Zlý, by sobě i na pomoc přivzal, neujde pomsty, símě pak spravedlivých uchází toho.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
Zápona zlatá na pysku svině jest žena pěkná bez rozumu.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
Žádost spravedlivých jest toliko dobrých věcí, ale očekávání bezbožných hněv.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Mnohý rozdává štědře, a však přibývá mu více; jiný skoupě drží nad slušnost, ale k chudobě.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažen.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
Kdo zadržuje obilí, zlořečí mu lid; ale požehnání na hlavě toho, kdož je prodává.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
Kdo pilně hledá dobrého, nalézá přízeň; kdož pak hledá zlého, potká jej.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
Kdo doufá v bohatství své, ten spadne, ale spravedliví jako ratolest zkvetnou.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
Kdo kormoutí dům svůj, za dědictví bude míti vítr, a blázen sloužiti musí moudrému.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
Ovoce spravedlivého jest strom života, a kdož vyučuje duše, jest moudrý.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
Aj, spravedlivému na zemi odplacováno bývá, čím více bezbožnému a hříšníku?