Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Kdo miluje cvičení, miluje umění; kdož pak nenávidí domlouvání, nemoudrý jest.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Dobrý nalézá lásku u Hospodina, ale muže nešlechetného potupí Bůh.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Nebývá trvánlivý člověk v bezbožnosti, kořen pak spravedlivých nepohne se.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Žena statečná jest koruna muže svého, ale jako hnis v kostech jeho ta, kteráž k hanbě přivodí.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Myšlení spravedlivých jsou pravá, rady pak bezbožných lstivé.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Slova bezbožných úklady činí krvi, ústa pak spravedlivých vytrhují je.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Vyvráceni bývají bezbožní tak, aby jich nebylo, ale dům spravedlivých ostojí.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Podlé toho, jakž rozumný jest, chválen bývá muž, převráceného pak srdce bude v pohrdání.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Lepší jest nevzácný, kterýž má služebníka, nežli ten, kterýž sobě slavně počíná, a nemá chleba.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Pečuje spravedlivý o život hovádka svého, srdce pak bezbožných ukrutné jest.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Kdo dělá zemi svou, nasycen bývá chlebem; ale kdož následuje zahalečů, blázen jest.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Žádostiv jest bezbožný obrany proti zlému, ale kořen spravedlivých způsobuje ji.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
Do přestoupení rtů zapletá se zlostník, ale spravedlivý vychází z ssoužení.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Z ovoce úst každý nasycen bude dobrým, a odplatu za skutky člověka dá jemu Bůh.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Cesta blázna přímá se zdá jemu, ale kdo poslouchá rady, moudrý jest.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Hněv blázna v tentýž den poznán bývá, ale opatrný hanbu skrývá.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Kdož mluví pravdu, ohlašuje spravedlnost, svědek pak falešný lest.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Někdo vynáší řeči podobné meči probodujícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Rtové pravdomluvní utvrzeni budou na věky, ale na kratičko jazyk lživý.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
V srdci těch, kteříž zlé obmýšlejí, bývá lest, v těch pak, kteříž radí ku pokoji, veselí.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Nepotká spravedlivého žádná těžkost, bezbožní pak naplněni budou zlým.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí, ale ti, jenž činí pravdu, líbí se jemu.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Člověk opatrný tají umění, ale srdce bláznů vyvolává bláznovství.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Ruka pracovitých panovati bude, lstivá pak musí dávati plat.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Starost v srdci člověka snižuje ji, ale věc dobrá obveseluje ji.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Vzácnější jest nad bližního svého spravedlivý, cesta pak bezbožných svodí je.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Nebude péci fortelný, což ulovil, ale člověk bedlivý statku drahého nabude.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Na stezce spravedlnosti jest život, a cesta stezky její nesmrtelná jest.