Job 34

Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe:
pronuntians itaque Heliu etiam haec locutus est
Mandrenesa ny teniko, ianareo olon-kendry; Ary mihainoa ahy, ianareo manam-pahalalana.
audite sapientes verba mea et eruditi auscultate me
Fa ny sofina no mamantatra teny, Ary ny vava no manandrana hanina.
auris enim verba probat et guttur escas gustu diiudicat
Koa aoka izay rariny no hodinihintsika, ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika.
iudicium eligamus nobis et inter nos videamus quid sit melius
Fa Joba efa nanao hoe: Marina aho, saingy nesorin'Andriamanitra tamiko ny rariny;
quia dixit Iob iustus sum et Deus subvertit iudicium meum
Marina ny ahy, nefa ampandaingainy aho; Mahafaty ny zana-tsipìka mitsatoka amiko, na dia tsy manam-pahadisoana aza aho.
in iudicando enim me mendacium est violenta sagitta mea absque ullo peccato
Aiza moa no misy lehilahy tahaka an'i Joba, izay manaram-po amin'ny famingavingana toy ny fisotro rano.
quis est vir ut est Iob qui bibit subsannationem quasi aquam
Ary tonga naman'ny mpanao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy?
qui graditur cum operantibus iniquitatem et ambulat cum viris impiis
Fa hoy izy: Tsy mahasoa ny olona ny mihavana amin'Andriamanitra.
dixit enim non placebit vir Deo etiam si cucurrerit cum eo
Koa amin'izany mihainoa ahy, ianareo manam-panahy: Lavitra an'Andriamanitra ny hanao ratsy! Ary lavitra ny Tsitoha ny hanao meloka!
ideo viri cordati audite me absit a Deo impietas et ab Omnipotente iniquitas
Fa ny nataon'ny olona ihany no ampanodiaviny azy, ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy Izy.
opus enim hominis reddet ei et iuxta vias singulorum restituet
Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, ary ny Tsitoha tsy mba mamadika ny rariny.
vere enim Deus non condemnabit frustra nec Omnipotens subvertet iudicium
Iza moa no nanendry Azy ho Mpiadidy ny tany? Ary iza no nanorina izao tontolo izao?
quem constituit alium super terram aut quem posuit super orbem quem fabricatus est
Raha tàhiny ny tenany ihany no heveriny, ka hangoniny ho ao aminy ny fanahiny sy ny fofonainy,
si direxerit ad eum cor suum spiritum illius et flatum ad se trahet
Dia hiala avokoa ny ain'ny nofo rehetra, ary hiverina amin'ny vovoka ny olona.
deficiet omnis caro simul et homo in cinerem revertetur
Raha manam-pahalalana ianao, dia mandrenesa izao, ka mihainoa ny teniko
si habes ergo intellectum audi quod dicitur et ausculta vocem eloquii mei
Moa mahay mifehy va izay tsy tia rariny? Ary Ilay marina sady mahery va no hohelohinao?
numquid qui non amat iudicium sanare potest et quomodo tu eum qui iustus est in tantum condemnas
(Mety va ny miteny amin'ny mpanjaka hoe: Olom-poana ianao! Ary amin'ny zanak'andriana: Ry ilay ratsy!),
qui dicit regi apostata qui vocat duces impios
Dia Ilay tsy mizaha ny tavan'ny lehibe, ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy asan'ny tànany avokoa izy rehetra.
qui non accipit personas principum nec cognovit tyrannum cum disceptaret contra pauperem opus enim manuum eius sunt universi
Maty amin'ny indray mipi-maso monja amin'ny mamatonalina ireny; Eny, ringana ny olona ka tsy ao intsony; Ary ny mahery dia lasa tsy esorin-tanana.
subito morientur et in media nocte turbabuntur populi et pertransibunt et auferent violentum absque manu
Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona, ary mahita ny diany rehetra Izy.
oculi enim eius super vias hominum et omnes gressus eorum considerat
Tsy misy aizina na alim-pito, Izay hieren'ny mpanao ratsy.
non sunt tenebrae et non est umbra mortis ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem
Fa Andriamanitra tsy mba miandry aloha vao mandinika ny olona Izay tonga hotsaraina eo anatrehany.
neque enim ultra in hominis potestate est ut veniat ad Deum in iudicium
Manorotoro ny olona mahery Izy, na dia tsy manadina aza, ka manangana olon-kafa hisolo azy.
conteret multos innumerabiles et stare faciet alios pro eis
Koa hita amin'izany fa fantany ny asan'ireo, ka dia mamono azy amin'ny alina ho torotoro Izy.
novit enim opera eorum et idcirco inducet noctem et conterentur
Tehafiny tanana tahaka ny fanao amin'ny ratsy fanahy ireo eo imason'ny vahoaka.
quasi impios percussit eos in loco videntium
Izao no nialan'ireo tamin'Andriamanitra ka tsy nitandremany ny lalany akory,
qui quasi de industria recesserunt ab eo et omnes vias eius intellegere noluerunt
Dia ny mba hahatonga ny fitarainan'ny malahelo eo anatrehany ka hampandre Azy ny fitarainan'ny ory.
ut pervenire facerent ad eum clamorem egeni et audiret vocem pauperum
Mangina Izy, ka iza no mahay manameloka? Ary manafin-tava Izy (ka iza no mahajery Azy?), na amin'ny firenena, na amin'ny olona tsirairay,
ipso enim concedente pacem quis est qui condemnet ex quo absconderit vultum quis est qui contempletur eum et super gentem et super omnes homines
Mba tsy hanjakan'ny ratsy fanahy, ary tsy ho voafandrika ny vahoaka.
qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi
Fa moa mba efa nisy niteny tamin'Andriamanitra va nanao hoe: Efa nanandra-tena aho ka tsy hanao ratsy intsony;
quia ergo ego locutus sum ad Deum te quoque non prohibeo
Izay tsy hitako mba ampianaro ahy; Raha nanao ratsy aho, dia tsy hanao intsony?
si erravi tu doce me si iniquitatem locutus sum ultra non addam
Moa araka ny hevitrao va no hamaliany ny ataon'ny olona, no efa nandà ianao? Fa ianao no mifidy, fa tsy izaho, koa izay fantatrao no ambarao.
numquid a te Deus expetit eam quia displicuit tibi tu enim coepisti loqui et non ego quod si quid nosti melius loquere
Ny olona manam-panahy hilaza amiko, ary ny olon-kendry izay mihaino ahy hanao hoe:
viri intellegentes loquantur mihi et vir sapiens audiat me
Miteny tsy amim-pahalalana Joba, ary ny teniny tsy amim-pahendrena.
Iob autem stulte locutus est et verba illius non sonant disciplinam
Enga anie ka hizahan-toetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaon'ny ratsy fanahy!
pater mi probetur Iob usque ad finem ne desinas in hominibus iniquitatis
Fa ampiany fihaikana koa ny fahotany; Miteha-tanana eto amintsika izy ka manao teny maro ho enti-miady amin'Andriamanitra.
quia addit super peccata sua blasphemiam inter nos interim constringatur et tunc ad iudicium provocet sermonibus suis Deum