John 5

After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
İsa bundan sonra Yahudiler’in bir bayramı nedeniyle Yeruşalim’e gitti.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
Yeruşalim’de Koyun Kapısı yanında, İbranice’de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır.
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı.
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı.
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, “İyi olmak ister misin?” diye sordu.
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
Hasta şöyle yanıt verdi: “Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.”
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi.
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat Günü’ydü.
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
[] Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, “Bugün Şabat Günü” dediler, “Şilteni toplaman yasaktır.”
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: “Beni iyileştiren kişi bana, ‘Şilteni topla ve yürü’ dedi.”
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
“Sana, ‘Şilteni topla ve yürü’ diyen adam kim?” diye sordular.
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
İyileşen adam ise O’nun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. “Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin” dedi.
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa’ya zulmetmeye başladılar.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: “Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.”
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O’nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı’ya eşit kılmıştı.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba’nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
Çünkü Baba Oğul’u sever ve yaptıklarının hepsini O’na gösterir. Şaşasınız diye O’na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir.
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz.
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
“Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlu’nun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile.
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
O’na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur.
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri saat geliyor.
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
[] Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.”
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
“Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.
If I bear witness of myself, my witness is not true.
Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. O’nun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
[] Siz Yahya’ya adamlar gönderdiniz, o da gerçeğe tanıklık etti.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
Ama benim, Yahya’nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için Baba’nın bana verdiği işler, şu yaptığım işler, beni Baba’nın gönderdiğine tanıklık ediyor.
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
[] Beni gönderen Baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne O’nun sesini işittiniz, ne de suretini gördünüz.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
O’nun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü O’nun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
Kutsal Yazılar’ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!
And ye will not come to me, that ye might have life.
Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.
I receive not honour from men.
“İnsanlardan övgü kabul etmiyorum.
But I know you, that ye have not the love of God in you.
Ama ben sizi bilirim, içinizde Tanrı sevgisi yoktur.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
Ben Babam’ın adına geldim, ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse, onu kabul edeceksiniz.
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı’nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz?
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
Baba’nın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan, umut bağladığınız Musa’dır.
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
Musa’ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır.
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?”