Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Cristo, ang hari.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
At tinanong siya ni Pilato, na nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? At sumagot siya at sinabi, Ikaw ang nagsasabi.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, Wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Datapuwa't sila'y lalong nangagpipilit na sinasabi, Ginugulo niya ang bayan, na nagtuturo sa buong Judea, magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Datapuwa't nang ito'y marinig ni Pilato, ay itinanong niya kung ang taong yaon ay Galileo.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
At nang maunawa na siya'y nasasakop ni Herodes, ay ipinadala niya siya kay Herodes, na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Nang makita nga ni Herodes si Jesus, ay nagalak siyang lubha: sapagka't malaon nang hinahangad niya na makita siya, sapagka't siya'y nakabalita tungkol sa kaniya; at siya'y naghihintay na makakita ng ilang himalang gawa niya.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
At tinanong niya siya ng maraming salita; datapuwa't siya'y hindi sumagot ng anoman.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
At ang mga pangulong saserdote at mga eskriba ay nagsitindig, na isinusumbong siyang mainam.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
At si Herodes na kasama ang kaniyang mga kawal ay inalimura siya, at siya'y nilibak, at sinuutan siya ng maringal na damit, at ipinabalik siya kay Pilato.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
At nang araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato: sapagka't dating sila'y nagkakagalit.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
At tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote, at ang mga pinuno at ang bayan,
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
At sinabi sa kanila, Dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan: at narito, nang aking siyasatin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anomang sala sa taong ito, tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kaniya;
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Wala, kahit si Herodes man; sapagka't siya'y ipinabalik niyang muli sa atin; at narito, walang anomang karapatdapat sa kamatayan na ginawa niya.
I will therefore chastise him, and release him.
Siya nga'y aking parurusahan, at siya'y pawawalan.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Kinakailangan nga niyang sa kanila'y magpakawala ng isang bilanggo sa kapistahan.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Datapuwa't silang lahat ay nagsisigawang paminsan, na nangagsabi, Alisin mo ang taong ito, at pawalan mo sa amin si Barrabas:
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Isa na ibinilanggo dahil sa isang paghihimagsik na ginawa sa bayan, at sa pagpatay.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
At si Pilato'y nagsalitang muli sa kanila, sa pagnanais na pawalan si Jesus;
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Datapuwa't sila'y nagsigawan, na sinasabi, Ipako sa krus, ipako siya sa krus.
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
At kaniyang sinabi sa kanila, na bilang ikatlo, Bakit, anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong nasumpungang anomang kadahilanang ipatay sa kaniya: parurusahan ko nga siya, at siya'y pawawalan.
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Datapuwa't pinipilit nilang hingin sa malalakas na tinig, na siya'y ipako sa krus. At nanaig ang kanilang mga tinig.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
At hinatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi,
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
At pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay, na siyang kanilang hiningi; datapuwa't ibinigay si Jesus sa kalooban nila.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
At nang siya'y kanilang dalhin ay kanilang pinigil ang isang Simong taga Cirene, na nanggaling sa bukid, at ipinasan sa kaniya ang krus, upang dalhin sa likuran ni Jesus.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan, at ng mga babaing nagiiyakan at nananambitan dahil sa kaniya.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Datapuwa't paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili, at ang inyong mga anak.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Sapagka't narito, darating ang mga araw, na kanilang sasabihin, Mapapalad ang mga baog, at ang mga tiyang kailan ma'y hindi nangagdalang-tao, at ang mga dibdib na kailan man ay hindi nangagpapasuso.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, mangahulog kayo sa ibabaw namin; at sa mga burol, Takpan ninyo kami.
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Sapagka't kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo?
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
At dinala rin naman na kasama niya, ang dalawang tampalasan, upang patayin.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
At nang dumating sa dakong tinatawag na Bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus, at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
At nakatayong nanonood ang bayan. At tinutuya naman siya ng mga pinuno, na sinasabi, Nagligtas siya sa mga iba; iligtas niya ang kaniyang sarili, kung ito ang Cristo ng Dios, ang hinirang niya.
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
At nililibak rin naman siya ng mga kawal, na nagsisilapit sa kaniya, na dinudulutan siya ng suka,
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
At sinabi, Kung ikaw ang Hari ng mga Judio, iligtas mo ang iyong sarili.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ITO'Y ANG HARI NG MGA JUDIO.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Cristo? iligtas mo ang iyong sarili at kami.
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Datapuwa't sumagot ang isa, at pagsaway sa kaniya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Dios, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran; sapagka't tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa; datapuwa't ang taong ito'y hindi gumagawa ng anomang masama.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
At sinabi niya sa kaniya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
At nang may oras na ikaanim na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa, hanggang sa oras na ikasiyam,
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
At nagdilim ang araw: at nahapak sa gitna ang tabing ng templo.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu: at pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
At nang makita ng senturion ang nangyari, ay niluwalhati niya ang Dios na nagsasabi, Tunay na ito'y isang taong matuwid.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
At ang lahat ng mga karamihang nangagkatipon sa panonood nito, pagkakita nila sa mga bagay na nangyari ay nangagsiuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaing sa kaniya'y nagsisunod buhat sa Galilea, at nangasa malayo na pinagmamasdan ang mga bagay na ito.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
At narito ang isang lalaking nagngangalang Jose, na isang kasangguni, isang lalaking mabuti at matuwid:
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
(Siya'y hindi umayon sa kanilang payo at gawa), isang lalaking taga Arimatea, bayan ng mga Judio, na naghihintay ng kaharian ng Dios;
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Ang taong ito'y naparoon kay Pilato: at hiningi ang bangkay ni Jesus.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
At ito'y ibinababa niya, at binalot ng isang kayong lino, at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato, na doo'y wala pang nalilibing.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
At noo'y araw ng Paghahanda, at nalalapit na ang sabbath.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
At ang mga babae, na nagsisama sa kaniya mula sa Galilea, ay nagsisunod, at tiningnan ang libingan, at kung paano ang pagkalagay ng kaniyang bangkay.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
At sila'y nagsiuwi, at nangaghanda ng mga pabango at mga unguento. At nang araw ng sabbath sila'y nangagpahinga ayon sa utos.