Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Elihu a luat din nou cuvîntul, şi a zis:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
,Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele! Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Căci urechea deosebeşte cuvintele, cum gustă cerul gurii bucatele.`
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Iov a zis: ,Sînt nevinovat Şi Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate;
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
am dreptate şi trec drept mincinos; rana mea este jalnică, şi sînt fără păcat.`
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Este vreun om ca Iov, care să bea batjocura ca apa,
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
care să umble în tovărăşia celor ce fac rău, care să meargă mînă în mînă cu cei nelegiuiţi?
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Căci el a zis: ,Nu -i foloseşte nimic omului să-şi pună plăcerea în Dumnezeu.`
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi! Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
El dă omului după faptele lui, răsplăteşte fiecăruia după căile lui.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvîrşeşte fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Cine L -a însărcinat să cîrmuiască pămîntul? Cine I -a dat lumea în grija Lui?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Dacă nu s'ar gîndi decît la El, dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
tot ce este carne ar pieri deodată, şi omul s'ar întoarce în ţărînă.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele!
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Oare ar putea să domnească un vrăjmaş al dreptăţii? Şi vei osîndi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
care strigă către împăraţi: ,Netrebnicilor!` Şi către domnitori: ,Nelegiuiţilor!`
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Care nu caută la faţa celor mari, şi nu face deosebire între bogat şi sărac, pentrucă toţi sînt lucrarea mînilor Lui?
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Într'o clipă, ei îşi pierd viaţa. La miezul nopţii, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere, fără amestecul mînii vreunui om.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Căci Dumnezeu vede purtatea tuturor, priveşte paşii fiecăruia.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Nu este nici întunerec, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Dumnezeu n'are nevoie să privească multă vreme, ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
El zdrobeşte pe cei mari fără cercetare, şi pune pe alţii în locul lor.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Căci El cunoaşte faptele lor: noaptea îi răstoarnă, sînt zdrobiţi.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi, în faţa tuturor.
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Abătîndu-se dela El, şi părăsindtoate căile Lui,
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
ei au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Dacă dă El pace, cine poate s'o turbure? Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să -L vadă? La fel se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpînească şi să nu mai fie o cursă pentru popor.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: ,Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face?`
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu; Spune dar ce ştii!
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înţeleptul care m'ascultă va gîndi ca mine:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
,Iov vorbeşte fără pricepere, şi cuvîntările lui sînt lipsite de judecată.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi!
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Căci adaugă la greşelile lui păcate noi; bate din palme în mijlocul nostru, îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.``