John 5

After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
Było potem święto żydowskie, i wstąpił Jezus do Jeruzalemu.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
A była w Jeruzalemie przy owczej bramie sadzawka, którą zowią po żydowsku Betesda, mająca pięć ganków.
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
W tych leżało mnóstwo wielkie niedołężnych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy czekali poruszenia wody.
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
Albowiem Anioł czasu pewnego zstępował w sadzawkę i poruszał wodę; a tak, kto pierwszy wstąpił po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąbykolwiek chorobą zdjęty był.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
A był tam niektóry człowiek trzydzieści i ośm lat chorobą złożony.
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
Tego gdy Jezus ujrzał leżącego, a poznawszy, że już przez długi czas chorował, rzekł mu: Chcesz być zdrów?
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
Odpowiedział mu on chory: Panie! nie ma człowieka, który by mię, gdy bywa poruszona woda, wrzucił do sadzawki; ale gdy ja idę, inszy przede mną wstępuje.
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
Rzekł mu Jezus: Wstań, weźmij łoże twoje, a chodź.
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
A zarazem stał się zdrowym on człowiek, i wziął łoże swoje, i chodził. A był sabat onego dnia.
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
Tedy rzekli Żydowie onemu uzdrowionemu: Sabat jest, nie godzi ci się łoża nosić.
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
Odpowiedział im: Ten, który mię uzdrowił, tenże mi rzekł: Weźmij łoże twoje, a chodź.
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
I pytali go: Któryż jest ten człowiek, co ci powiedział: Weźmij łoże twoje, a chodź?
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
A on uzdrowiony nie wiedział, kto by był; albowiem był Jezus ustąpił, ponieważ wiele ludu było na onem miejscu.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu: Otoś się stał zdrowym, nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło.
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
A odszedłszy on człowiek, powiedział Żydom, iż to był Jezus, który go uzdrowił.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
A przetoż Żydowie prześladowali Jezusa i szukali, jakoby go zabili, że to uczynił w sabat.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd pracuje, i ja pracuję;
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
Dlatego tedy tem więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili, nie tylko, iż gwałcił sabat, ale że i Ojca swego powiadał być Bogiem, czyniąc się równym Bogu.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, jedno co widzi, że Ojciec czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
Boć Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te sprawy pokaże, abyście się wy dziwowali.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
Albowiem jako Ojciec wzbudza umarłe i ożywia, tak i Syn, które chce, ożywia.
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi,
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą.
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
I dał mu moc i sąd czynić; bo jest Synem człowieczym.
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego;
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu.
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
Nie mogęć ja sam od siebie nic czynić; jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mię posłał, Ojca.
If I bear witness of myself, my witness is not true.
Jeźliżeć ja sam o sobie świadczę, świadectwo moje nie jest prawdziwe.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
Inszy jest, co o mnie świadczy, i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które wydaje o mnie.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
Wyście słali do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
Ale ja nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
Onci był świecą gorejącą i świecącą, a wyście się chcieli do czasu poradować w światłości jego.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe; albowiem sprawy, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał.
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
A Ojciec, który mię posłał, onże świadczył o mnie, któregoście wy głosu nigdy nie słyszeli, aniście osoby jego widzieli;
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
I słowa jego nie macie w sobie mieszkającego; albowiem, którego on posłał, temu nie wierzycie.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
Badajcież się Pism; boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie.
And ye will not come to me, that ye might have life.
A wżdy do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli.
I receive not honour from men.
Chwały od ludzi nie przyjmuję.
But I know you, that ye have not the love of God in you.
Alem was poznał, że miłości Bożej nie macie w sobie.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
Jam przyszedł w imieniu Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie: jeźliżby przyszedł inny w imieniu swojem, onego przyjmiecie.
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
Jakoż wy możecie wierzyć, chwałę jedni od drugich przyjmując, ponieważ chwały, która jest od samego Boga, nie szukacie?
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
Nie mniemajcie, abym ja was miał oskarżać przed Ojcem; jestci, który skarży na was, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie.
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie; gdyż on o mnie pisał.
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
Ale ponieważ pismom jego nie wierzycie, i jakoż słowom moim uwierzycie?