Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren, men fullvektige lodder er ham til velbehag.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
De opriktiges rettsinn leder dem, men de troløses forvendte sinn ødelegger dem.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Gods hjelper ikke på vredens dag, men rettferdighet frir fra døden.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
Den ustraffeliges rettferdighet gjør hans vei jevn, men den ugudelige faller ved sin ugudelighet.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
De opriktiges rettferdighet frelser, men de troløse fanges i sin egen ondskap.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
Når et ugudelig menneske dør, blir hans håp til intet, og med det som de onde stunder efter, er det forbi.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
Den rettferdige utfries av trengsel, og den ugudelige kommer i hans sted.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Med munnen ødelegger den gudløse sin næste, men ved sin kunnskap utfries de rettferdige.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
Når det går de rettferdige godt, jubler byen, og når de ugudelige omkommer, lyder fryderop.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
Ved de opriktiges velsignelse blir en by ophøiet, men de ugudeliges munn bryter den ned.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
Den som taler foraktelig om sin næste, er uten forstand; men en forstandig mann tier.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Den som går omkring som baktaler, åpenbarer hemmeligheter; men den som er trofast i ånden, skjuler saken.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
Hvor det intet styre er, faller folket; men hvor det er mange rådgivere, der er frelse.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Ille går det den som går i borgen for en fremmed; men den som skyr å gi håndslag, er sikker.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
En yndig kvinne vinner ære, og voldsmenn vinner rikdom.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
En godgjørende mann gjør vel mot sig selv, men en hårdhjertet mann ødelegger sig.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Den ugudelige vinner en lønn som svikter, men den som sår rettferdighet, får en lønn som varer.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
Den som står fast i rettferdighet, ham blir det til liv; men den som jager efter ondt, volder sin egen død.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
En vederstyggelighet for Herren er de hvis hjerte er forvendt; men til velbehag for ham er de hvis vei er ustraffelig.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
Visselig, den onde blir ikke ustraffet, men de rettferdiges ætt slipper unda.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
Som en gullring i et svinetryne er en fager kvinne som er uten forstand.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
De rettferdiges attrå er bare det som godt er; de ugudelige har vrede i vente.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Den ene strør ut og får ennu mere; den andre holder tilbake mere enn rett er, og det blir dog bare fattigdom.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
Den som holder korn tilbake, ham banner folket; men velsignelse kommer over dens hode som selger korn.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
Den som søker hvad godt er, søker det som er til behag; men den som higer efter ondt, over ham kommer det onde.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
Den som setter sin lit til sin rikdom, han skal falle; men de rettferdige skal grønnes som løvet.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
Den som setter sitt hus i ulag, skal arve vind, og dåren blir en tjener for den vise.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
Den rettferdiges frukt er et livsens tre, og den vise fanger sjeler.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
Se, den rettferdige får sin lønn på jorden, hvor meget mere da den ugudelige og synderen!